Technické listy 2018

 

WP1

Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností

 

1.01

Asfaltové směsi s vyšším obsahem asfaltového pojiva pro podkladní vrstvy (typu „Rich Bottom Layer“)

2018_WP1_TL1_01.pdf

1.02a

Ověření variant nízkoteplotní asfaltové směsi s vysokým podílem R-materiálu a velkou dojezdovou vzdáleností její pokládky

2018_WP1_TL1_02a.pdf

1.02b

Testování funkčnosti nízkoteplotní přísady společnosti Ravago Chemicals - Ravasol Thermo+

2018_WP1_TL1_02b.pdf

1.03

Posouzení možného využití vysokopecní stabilizivané strusky pro emulzní mikrokoberce

2018_WP1_TL1_03.pdf

1.05a

Posouzení možného využití vysokopecní stabilizivané strusky pro emulzní mikrokoberce

2018_WP1_TL1_05a.pdf

1.05b

Monitoring zkušebních úseků s delší životností společnosti Skanska a. s.

2018_WP1_TL1_05b.pdf

1.05c

Monitoring zkušebních úseku s použitím nízkoteplotních aditiv CECABASE RT BIO 10 a REDISET LG

2018_WP1_TL1_05c.pdf

1.05d

Monitoring vybraných zkušebních úseků nových nebo vylepšených řešení pro asfaltová krytová souvrství

2018_WP1_TL1_05d.pdf

1.06

Příměsi do betonu pro zlepšení trvanlivosti CB vozovek

2018_WP1_TL1_06.pdf

1.07

Spojitě vyztužené cementobetonové kryty

2018_WP1_TL1_07.pdf

1.08

Monitoring a zpřesnění metodik pro sledování rozpínavých reakcí v betonu

2018_WP1_TL1_08.pdf

1.09

Úprava podloží vozovky alternativními technologiemi (pojivy) na bázi fluidních popílků

2018_WP1_TL1_09.pdf

1.11

Mechanicko-chemicky aktivované fluidní popílky a použití u slabě stabilizovaných směsí recyklace za studena

2018_WP1_TL1_11.pdf

1.14

Rizika při zavádění BIM do praxe

2018_WP1_TL1_14.pdf

1.17

Hodnocení vlastností a klasifikace asfaltových pojiv pomocí T1 až T4

2018_WP1_TL1_17.pdf

1.18

Únavové parametry výpočetního materiálového modelu Concrete Damaged Plasticity – Abaqus pro cementový beton vozovek (MKP)

2018_WP1_TL1_18.pdf

1.20

Možnosti uplatnění geokompozitní drenáže

2018_WP1_TL1_20.pdf

WP2

Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

 

2.01

Měření poklesu kolejnicového pásu na zkušebním úseku s vrstvou obsahující recyklovaný asfaltový beton

2018_WP2_TL2_01.pdf

2.02

Stochastická analýza přestavného odporu výhybek

2018_WP2_TL2_02.pdf

2.04

Vývoj geometrických parametrů koleje

2018_WP2_TL2_04.pdf

2.05

Ověření účinnosti stabilizačního geokompozitu uloženého pod kolejové lože v úseku Domažlice – Havlovice

2018_WP2_TL2_05.pdf

2.06

Konstrukce železničního spodku pro vysokorychlostní železniční tratě

2018_WP2_TL2_06.pdf

2.07

Příprava funkčního vzorku vysokorychlostní výhybky

2018_WP2_TL2_07.pdf

2.08

Metodika sledování a hodnocení periodických vlnovitých vad pojížděné plochy kolejnice

2018_WP2_TL2_08.pdf

2.09

Využití měřického dronu Trimble UX5 – HP pro geodetická měření drážních staveb v roce 2018

2018_WP2_TL2_09.pdf

1.10

Zpracování výstupů, výsledků a jejich uplatnění

2018_WP2_TL2_10.pdf

WP3

Mosty - efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

 

3.05a

Spřažené konstrukce z FRP a vysokohodnotného betonu

2018_WP3_TL3_05a.pdf

3.05b

Spoje prefabrikovaných desek z UHPC

2018_WP3_TL3_05b.pdf

3.05c

Experimentální výzkum funkce spřahujícího prvku

2018_WP3_TL3_05c.pdf

3.05d

Prefabrikovaný nosník z UHPC – dlouhodobé sledování

2018_WP3_TL3_05d.pdf

3.05e

Řešení bariérového integrátoru u protihlukových zdí na mostech i mimo ně

2018_WP3_TL3_05e.pdf

3.06a

Optimalizace zábradelních panelů z UHPC, dynamická zkouška

2018_WP3_TL3_06a.pdf

3.06b

Možnosti zesílení ocelových mostní konstrukci pomocí CFRP 

2018_WP3_TL3_06b.pdf

3.06c

Sloupek protihlukových stěn z UHPC

2018_WP3_TL3_06c.pdf

3.07a

Rizika při použití existujících ocelových nosných konstrukcích

2018_WP3_TL3_07a.pdf

3.07b

Příčiny neuspokojivého stavu mostů

2018_WP3_TL3_07b.pdf

3.07c

Puklovka – komplexní přístup

2018_WP3_TL3_07c.pdf

3.08

Výměna ocelového mostního pole otáčením přes vodní nádrž Hracholusky

2018_WP3_TL3_08.pdf

3.09

Postupy hodnocení celkových nákladů mostů s ohledem na LCC a LCA

2018_WP3_TL3_09.pdf

3.10

Asfalt modifikovaný pryží s různým podílem mleté pryže 0-0,8 mm a s kyselinou polyfosforečnou nebo polyoctamerem

2018_WP3_TL3_10.pdf

3.11a

Chování ERS v interakci s mostem

2018_WP3_TL3_11a.pdf

3.11b

Chování mostu s bezstykovou kolejí dle monitoringu

2018_WP3_TL3_11b.pdf

3.12a

Zhodnocení a aplikace poznatků na mostech pro vysokorychlostní tratě

2018_WP3_TL3_12a.pdf

3.12b

Obkladové panely z HPC na tunelu Ejpovice

2018_WP3_TL3_12b.pdf

3.13a

Numerická analýza při navrhování mostů – kroucení mostních průřezů

2018_WP3_TL3_13a.pdf

3.13b

Numerické predikce chování svařovaných předpjatých táhel

2018_WP3_TL3_13b.pdf

3.14a

Doporučení pro koncepční návrh mostu

2018_WP3_TL3_14a.pdf

3.14b

Metodika a nástroj pro posuzování mostů na základě LCC a LCA

2018_WP3_TL3_14b.pdf

3.15a

Monitoring spřažených ocelobetonových konstrukcí, most Trenčín

2018_WP3_TL3_15a.pdf

3.15b

Dlouhodobý monitoring mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov – most „Oskar“

2018_WP3_TL3_15b.pdf

3.15c

Separace teplotních vlivů při dlouhodobém sledování betonových mostů po rekonstrukci

2018_WP3_TL3_15c.pdf

WP4

Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická

 

4.01

Metodika řízení geotechnických rizik při přípravě, výstavbě a provozu tunelů pozemních komunikací

2018_WP4_TL4_01.pdf

4.02

Technické podmínky pro vodonepropustné betonové konstrukce

2018_WP4_TL4_02.pdf

4.03

Technické podmínky pro vodonepropustné betonové konstrukce

 

2018_WP4_TL4_03.pdf

4.06

Monitoring tunelů a blízkého okolí

2018_WP4_TL4_06.pdf

4.07

Spojení segmentového ostění pomocí injektovaných trnů

2018_WP4_TL4_07.pdf

4.08

Výhody a nevýhody asfaltových krytů a jejich použití v dlouhých dálničních tunelech, vývoj a jejich implementace do technických předpisů

2018_WP4_TL4_08.pdf

4.09

Uplatnění technologie PJD

2018_WP4_TL4_09.pdf

4.11

Požární opatření z hlediska konstrukce ostění

2018_WP4_TL4_11.pdf

WP5

Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

 

5.01

Rozšíření databáze programu GEMIS pro jeho využití jako kalkulátoru uhlíkové stopy materiálů pro silniční stavby

2018_WP5_TL5_01.pdf

5.02a

Zavedení produktových toků betonu

2018_WP5_TL5_02a.pdf

5.02b

Zavedení produktového toku kameniva z lomu Klecany

2018_WP5_TL5_02b.pdf

5.03

Inventarizace životního cyklu stavebních materiálů

2018_WP5_TL5_03.pdf

5.04

Změny hlukově absorpčních vlastností silničních povrchů a vliv čištění povrchů na zlepšení negativních dopadů hluku na životní prostředí

2018_WP5_TL5_04.pdf

5.06

Ověření akustické stálosti městské protihlukové clony na tramvajové trati v Praze Modřanech po 2 letech od výstavby

2018_WP5_TL5_06.pdf

5.08

Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství, možnosti využití škváry ze spalování tuhého komunálního odpadu v konstrukci vozovky

2018_WP5_TL5_08.pdf

5.09

Znečištění ovzduší a vody - měřicí postupy; Kontaminace životního prostředí v okolí komunikací      

2018_WP5_TL5_09.pdf

5.13

Stanovení ekologických standardův

2018_WP5_TL5_13.pdf

WP6

Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

 

6.03

Technicko-ekonomické srovnání NDT metod

2018_WP6_TL6_03.pdf

6.04

Nové možnosti vizualizace výsledků diagnostiky

2018_WP6_TL6_04.pdf

6.05

Aplikace nových a progresivních diagnostických metod

2018_WP6_TL6_05.pdf

6.08

Ověření přesnosti snímačů pro vážení za pohybu

2018_WP6_TL6_08.pdf

6.09

Dlouhodobé sledování vozovek s CB krytem

2018_WP6_TL6_09.pdf

6.11

Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury

2018_WP6_TL6_11.pdf

6.13

Simulace požáru a evakuace osob při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury

2018_WP6_TL6_13.pdf

WP7

Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

 

7.02

Operační manuál standardních postupů projektového manažera a správce stavby/TDI

2018_WP7_TL7_02.pdf

7.04

Software pro uplatnění pokročilých metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech

2018_WP7_TL7_04.pdf

7.06

Prodloužení živostnosti cementobetonových krytů

2018_WP7_TL7_06.pdf

WP8

Řízení projektu a diseminace

 

8.01

Koordinace pracovních balíčků a účastníků projektu. Organizace schůzí výborů projektu a schůzí CESTI Users Group. Příprava periodických zpráv a průběžná komunikace s TAČR.

2018_WP8_TL8_01.pdf

8.04

Organizace pravidelných workshopů a příležitostných seminářů. Publikace výsledků projektu na konferencích, seminářích a v odborných periodikách.

2018_WP8_TL8_04.pdf