Technické listy 201

 

WP1

Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností

 

1.3

Ověřování odolnosti asfaltových směsí tenkých vrstev proti účinkům vody s uplatněním zmrazovacích cyklů a vlivu stárnutí

2019_WP1_TL1_03.pdf

1.5

Monitoring vybraných zkušebních úseků nových nebo vylepšených řešení pro asfaltové vozovky

2019_WP1_TL1_05.pdf

1.8

Monitoring a zpřesnění metodik pro sledování rozpínavých reakcí v betonu

2019_WP1_TL1_08.pdf

1.11

Možnosti uplatnění některých strusek jako pojiva v technologii recyklace za studena

2019_WP1_TL1_11.pdf

1.14

Metodika pro využití procesů BIM v silničním stavitelství

2019_WP1_TL1_14.pdf

1.17

Modelování reologických vlastností asfaltových pojiv a směsí

2019_WP1_TL1_17.pdf

1.18

Termomechanický model CB vozovky ve fázi tuhnutí a tvrdnutí betonu – zpřesnění únavové analýzy

2019_WP1_TL1_18.pdf

1.20

Specifikace a ověření systémů inovativních řešení odvodnění – možnosti uplatnění geokompozitní drenáže

2019_WP1_TL1_20.pdf

WP2

Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

 

2.1

Hodnocení zkušebního úseku s podpražcovými podložkami v žst. Ústí nad Orlicí

2019_WP2_TL2_01.pdf

2.2a

Použití metody pružného vrstevnatého poloprostoru pro návrh a posuzování pražcového podloží

2019_WP2_TL2_02a.pdf

2.2b

Odvratná výhybka: Simulační výpočet

2019_WP2_TL2_02b.pdf

2.4

Analýzy geometrických parametrů koleje ve zkušebním úseku a jejich využití pro plánování údržbových prací

2019_WP2_TL2_04.pdf

2.6

Význam vlivu šíření Rayleighova vlnění od železniční dopravy

2019_WP2_TL2_06.pdf

2.7

Odvratná výhybka: Konstrukční řešení

2019_WP2_TL2_07.pdf

2.9

Využití měřického dronu Trimble UX5 – HP pro geodetická měření drážních staveb

2019_WP2_TL2_09.pdf

2.10

Tvorba a novelizace technických norem a předpisů v oblasti železniční infrastruktury

2019_WP2_TL2_10.pdf

WP3

Mosty - efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

 

3.5a

Praktické využití drátkobetonu při rekonstrukci a rozšíření mostovky dálničního mostu na D1 přes Sázavu ve Hvězdonicích

2019_WP3_TL3_05a.pdf

3.5b

Využití tenkostěnných obkladových vláknobetonových desek z UHPC na portálech Ejpovického tunelu

2019_WP3_TL3_05b.pdf

3.5c

Soklový panel z UHPFRC pro protihlukové stěny

2019_WP3_TL3_05c.pdf

3.5d

Ztracené bednění z desek z UHPC

2019_WP3_TL3_05d.pdf

3.7

Stanovení životnosti mostních prvků

2019_WP3_TL3_07.pdf

3.11

Chování ERS v interakci s mostem

2019_WP3_TL3_11.pdf

3.12

Chování železničních mostů při vysokých rychlostech – provozní zkouška při 200 km/h

2019_WP3_TL3_12.pdf

3.13a

Experimentální výzkum kroucení masivních betonových prvků

2019_WP3_TL3_13a.pdf

3.13b

Numerické predikce chování svařovaných předpjatých táhel

2019_WP3_TL3_13b.pdf

3.14a

Metodika posuzování mostů s ohledem na hodnocení životního cyklu

2019_WP3_TL3_14a.pdf

3.14b

Analýza stavu mostů v České republice

2019_WP3_TL3_14b.pdf

3.15a

Dlouhodobé sledování lávky pro pěší z UHPC přes Opatovický kanál

2019_WP3_TL3_15a.pdf

3.15b

Dlouhodobý monitoring interakce most-kolej

2019_WP3_TL3_15b.pdf

3.15c

Monitoring spřažených ocelobetonových konstrukcí, most v Trenčíně a F211 na dálnici D8

2019_WP3_TL3_15c.pdf

WP4

Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická

 

4.6

Monitoring tunelů a blízkého okolí

2019_WP4_TL4_06.pdf

4.7

Laboratorní testování únosnosti spojení segmentů tunelového ostění

2019_WP4_TL4_07.pdf

4.8

Výhody a nevýhody asfaltových krytů a jejich použití v dlouhých dálničních tunelech, vývoj a jejich implementace do technických předpisů

2019_WP4_TL4_08.pdf

4.11

Požární odolnost ostění tunelů

2019_WP4_TL4_11.pdf

WP5

Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

 

5.2

Zavedení produktových toků asfaltových směsí a zpřesnění bilancí pro palivový mix v cementárnách

2019_WP5_TL5_02.pdf

5.3

Vývoj nástroje analýzy životního cyklu materiálů staveb dopravní infrastruktury

2019_WP5_TL5_03.pdf

5.9

Znečištění ovzduší a vody – měřicí postupy kontaminace životního prostředí v okolí komunikací

2019_WP5_TL5_09.pdf

5.13

Screeningové hodnocení environmentálních rizik při výběru tras pozemních komunikací

2019_WP5_TL5_13.pdf

WP6

Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

 

6.5

Aplikace nových a progresivních diagnostických metod

2019_WP6_TL6_05.pdf

6.8

Doporučení pro konfiguraci systému WIM a možnosti jeho rozšířeného uplatnění

2019_WP6_TL6_08.pdf

6.9

Dlouhodobé sledování vozovek s CB krytem

2019_WP6_TL6_09.pdf

6.11

Systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury

2019_WP6_TL6_11.pdf

6.13

Simulace evakuace osob a požáru při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury

2019_WP6_TL6_13.pdf

WP7

Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

 

7.2

Metodika pro přípravu staveb silniční infrastruktury dodavatelským systémem Design-Build

2019_WP7_TL7_02.pdf

7.4

Metodika pro uplatnění pokročilých rizikových metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech

2019_WP7_TL7_04.pdf

7.6

Monitoring cementobetonového krytu po dobu 15 měsíců

2019_WP7_TL7_04.pdf

WP8

Řízení projektu a diseminace

 

8.1

Koordinace pracovních balíčků a účastníků projektu. Příprava periodických zpráv a průběžná komunikace s TAČR. Organizace schůzí výborů projektu.

2019_WP8_TL8_01.pdf

8.4

Organizace pravidelných workshopů a příležitostných seminářů. Publikace výsledků projektu na konferencích, seminářích a v odborných periodikách.

2019_WP8_TL8_04.pdf