Technické listy 2013

 

WP1

Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností

Sborník technických listů

1.1

Asfaltové vrstvy pro vozovky s vylepšenými funkčními parametry a vysokou výkonností

 

1.1.1

Ověření a podmínky aplikace minerálního materiálu pro NTAS s obdobnými vlastnostmi jako zeolity

2013_WP1_TL1_1_1.pdf

1.1.2

Specifikace a požadavky nových technických řešení pro nízkoteplotní lité asfalty

2013_WP1_TL1_1_2.pdf

1.1.3

Soubor pokročilých funkčních zkoušek pro asfaltová pojiva, včetně jejich validace

2013_WP1_TL1_1_3.pdf

1.1.5

Experimentální oveřování vybraného souboru nízkoviskózních přísad pro nízkoteplotní asfaltové směsi

2013_WP1_TL1_1_5.pdf

1.1.6a

Specifikace asfaltových směsí pro pomalu degradující asfaltové vrstvy

2013_WP1_TL1_1_6a.pdf

1.1.6b

Možnosti aplikace vláken Forta FI ve směsi typu ACO jako příměsi pro zlepšení životnosti asfaltové úpravy

2013_WP1_TL1_1_6b.pdf

1.2

Technická řešení obnovy a souvislé údržby založená na konceptu plně recyklovatelné vozovky

 

1.2.1

Zpřesnění technického návrhu CB vozovek, včetně předpovědi degradace vozovky v závislosti na vnějších a vnitřních parametrech

2013_WP1_TL1_2_1.pdf

1.2.2

Nové typy betonů pro CB kryty vozovek s využitím směsných cementů a vedlejších energetických produktů

2013_WP1_TL1_2_2.pdf

1.3

Trvanlivé CB kryty včetně inovativních pojiv a aplikací pro rychlé opravy

 

1.3.1

Specifikace a technická řešení energeticky úsporných asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu

2013_WP1_TL1_3_1.pdf

1.3.2

Technická řešení a specifika využití různých stavebních recyklátů konstrukce vozovek ve směsích pro stmelené vrstvy včetně upravených typů recyklace za studena

2013_WP1_TL1_3_2.pdf

 

 

 

WP2

Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

 

2.1

Popis rozhodujících aspektů ovlivňujících náklady, popis technických problémů a jejich příčin

 

2.1.1

Identifikace rozhodujících aspektů ovlivňujících náklady, identifikace technických problémů a jejich možných příčin

2013_WP2_TL2_1_1.pdf

2.1.2

Rešerše dostupných zdrojů, analýza domácích i zahraničních vědeckých publikací, souhrn poznatků z předchozích projektů, zpracování zprávy o současném stavu problematiky

2013_WP2_TL2_1_2.pdf

2.1.3

Monitoring vybraných stávajících úseků drážní infrastruktury

2013_WP2_TL2_1_3.pdf

 

 

 

WP3

Mosty - efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

 

3.1

Vyhodnocení metod pro diagnostiku mostů, včetně principů zatěžovacích zkoušek

 

3.1

Metodika pro diagnostiku stávajících mostů

2013_WP3_TL3_1.pdf

3.2

Vývoj a zkoušení nových materiálů pro aplikaci na mostních stavbách

 

3.2a

Soudržnost UHPC a předpínací výztuže

2013_WP3_TL3_2a.pdf

3.2b

Zkoušky nových materiálů pro aplikaci na mostních stavbách

2013_WP3_TL3_2b.pdf

3.3

Příprava metodiky pro stanovení stavu existujících mostů

 

3.3

Příprava metodiky pro stanovení stavu existujících mostů

2013_WP3_TL3_3.pdf

3.4

Dlouhodobé sledování mostních konstrukcí

 

3.4a

Dlouhodobé sledování mostních konstrukcí

2013_WP3_TL3_4a.pdf

3.4b

Vyhodnocování měření na mostě přes Oparenské údolí

2013_WP3_TL3_4b.pdf

3.5

Ověřování materiálů pro opravy a rekonstrukce mostů

 

3.5

Ověření nových materiálů používaných pro opravy a rekonstrukce mostů

2013_WP3_TL3_5.pdf

3.6

Příprava a realizace experimentální stavby z UHPC

 

3.6a

Prefabrikované desky spřažených mostů – spoje z UHPC

2013_WP3_TL3_6a.pdf

3.6b

Příprava experimentální stavby z UHPC

2013_WP3_TL3_6b.pdf

3.8

Problematika numerického modelování složitých mostních konstrukcí

 

3.8

Metoda zpřesnění výpočtové analýzy reologických jevů mostů se změnami statického systému

2013_WP3_TL3_8.pdf

3.9

Vývoj konstrukčních detailů pro spolehlivou a dlouhodobou funkci mostů

 

3.9

Vývoj konstrukčních detailů pro spolehlivou a dlouhodobou funkci mostů

2013_WP3_TL3_9.pdf

3.12

Vývoj pokrokových technologických postupů pro výstavbu mostů

 

3.12

Návrh pokrokových technologických postupů pro výstavbu mostů

2013_WP3_TL3_12.pdf

3.14

Příprava technických podmínek pro železniční svršek na mostech

 

3.14

Termické spolupůsobení bezstykové koleje s mostem

2013_WP3_TL3_14.pdf

 

 

 

WP4

Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická

 

4.1

Příprava TP minimalizace rizik při výstavbě tunelů

 

4.1.1

Postupy výstavby hloubených tunelů

2013_WP4_TL4_1_1.pdf

4.1.2a

Postupy výstavby ražených tunelů – souhrn

2013_WP4_TL4_1_2a.pdf

4.1.2b

Postupy výstavby ražených tunelů – příklady havárií

2013_WP4_TL4_1_2b.pdf

4.2

Vývoj vláknobetonu a jeho aplikace na konstrukci

 

4.2.1

Aplikace vláknobetonu v tunelových ostěních

2013_WP4_TL4_2_1.pdf

4.3

Vývoj vodonepropustného betonového ostění

 

4.3.1

Složení betonů pro vodonepropustné monolitické ostění

2013_WP4_TL4_3_1.pdf

4.3.2

Podmínky pro aplikaci vodonepropustných tunelových ostění

2013_WP4_TL4_3_2.pdf

 

 

 

WP5

Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

 

5.2

Nástroje a technická řešení omezování hlukové zátěže a vibrací

 

5.2.1a

Pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy: Ověření účinnosti čištění nízkohlučných povrchů

2013_WP5_TL5_2_1a.pdf

5.2.1b

Pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy: Posouzení vlivu stáří obrusné vrstvy na hlučnost povrchu

2013_WP5_TL5_2_1b.pdf

5.4

Znečištění ovzduší a vody - měřící postupy

 

5.4.1

Monitoring drenážních vod v tunelech, vznik sintrů, údržba drenáží

2013_WP5_TL5_4_1.pdf

5.4.2

Dlouhodobé sledování zimní údržby ve vztahu k zátěži životního prostředí v okolí komunikací, sledování kontaminace dešťové vody

2013_WP5_TL5_4_2.pdf

5.4.3

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v rezidenčních oblastech, metodika pro podporu rozhodování v oblasti řízení dopravy ve vazbě na kvalitu ovzduší, sledování pevných částic z nespalovacích procesů

2013_WP5_TL5_4_3.pdf

 

 

 

WP6

Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

 

6.1

Nové a progresivní diagnostické metody

 

6.1.1

Databáze nových a progresivních diagnostických metod se vzorovými příklady jejich uplatnění

2013_WP6_TL6_1_1.pdf

6.1.2

Měřicí vozidlo osazené různými diagnostickými technikami pro měření parametrů vozovek a jejich blízkého okolí, měření za vysokých rychlostí

2013_WP6_TL6_1_2.pdf

6.2

Vážení vozidel za pohybu (WIM)

 

6.2.1

Databáze vzorových řešení systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) a způsobu jejich uplatnění

2013_WP6_TL6_2_1.pdf

6.2.2

Vzorový systém vážení vozidel za pohybu (WIM) na vybraném úseku vozovky

2013_WP6_TL6_2_2.pdf

6.3

Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury

 

6.3.1

Databáze vzorových řešení systémů kontinuálního monitorování se vzorovými příklady jejich uplatnění

2013_WP6_TL6_3_1.pdf

6.3.2

Vzorový systém kontinuálního monitorování vybraného úseku vozovky pozemní komunikace

2013_WP6_TL6_3_2.pdf

6.4

Požáry v tunelech – ověření a návrh scénářů úniku

 

6.4.1

Modely šíření ohně a toxických plynů při haváriích v tunelech

2013_WP6_TL6_4_1.pdf

6.4.2

Evakuační scénáře a optimalizace únikových cest při požárech v tunelech v závislosti na šíření ohně a toxických látek

2013_WP6_TL6_4_2.pdf

 

 

 

WP7

Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

 

7.1

Analýza současného stavu systémů řízení

 

7.1.1

Identifikace a kvantifikace zdrojů nebezpečí u dopravních staveb

2013_WP7_TL7_1_1.pdf

7.2

Modely a nástroje pro tvorbu systémů řízení

 

7.2.1

Zvýšení efektivnosti přípravy a realizace dopravních staveb

2013_WP7_TL7_2_1.pdf

 

 

 

WP8

Řízení projektu a diseminace

 

8.1

Organizace schůzí výborů projektu

 

8.1.1

Jednání Řídícího výboru, Vědeckého výboru a Průmyslového výboru

2013_WP8_TL8_1_1.pdf

8.2

Organizace pravidelných workshopů

 

8.2.1

Participace na pravidelných konferencích

2013_WP8_TL8_2_1.pdf