INTRANET
 
 

Metodika řízení procesů přípravy a realizace velkých dopravních staveb veřejným objednatelem - Navrhování a rozhodovaní o typu protihlukových stěn u dopravních staveb
Certifikovaná metodika 2014
Původce: Václav Beran, Daniel Macek, Dana Měšťanová – všichni Fakulta stavební ČVUT v Praze
RIV/68407700:21110/14:00210212
Nejčastěji používaným protihlukovým opatřením pro omezování nadlimitního hluku z dopravy jsou protihlukové stěny. Jejich navrhování a umisťování je nutno posuzovat dle potřeby a dle jejich typu. K tomu účelu je vhodné rozhodování podle předem daného souboru kritérií. Vhodnou volbu výrobku a typu pro konkrétní protihlukovou stěnu může v praxi usnadnit rozhodovací proces. Metodika uvádí identifikaci typů protihlukových stěn včetně popisu jejich technických parametrů. Výsledkem je celený výstup s rozhodovacími kritérii a optimalizačními procesy.

Metodika pro hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Josef Strych, Ilja Březina, Radek Matula - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

Metodika obsahuje hlavní zásady pro použití kombinace metody rázového zařízení FWD a georadaru v diagnostice vozovek pozemních komunikací a stanoví postupy hodnocení výsledků měření prováděnými těmito zařízeními. Je určena především pro firmy provádějící měření průhybů vozovek rázovými zařízeními FWD, měření georadarem GPR a hodnocení stavu vozovek, dále správce pozemních komunikací (hodnocení únosnosti na síťové a projektové úrovni, jako podklad pro plánování údržby a oprav vozovek), projektanty a zhotovitele staveb pozemních komunikací. Ověření o certifikaci kvůli administrativním průtahům dosud nebylo vydáno, nicméně metodika již byla projednána v oponentním řízení na ŘSD a certifikace se předpokládá v první polovině roku 2016.

Drenážní systémy vozovek a mostních objektů
Certifikovaná metodika 2014
Původce: Petr Zedník, Radek Matela, Tomáš Zavřel - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.
RIV/44994575:_____/14:#0001439

Metodika obsahuje doporučení a požadavky pro návrh, provádění a údržbu drenážních systémů (DS) vozovek a mostních objektů. Tématika drenážních systémů podrobněji dosud neřešená rozšiřuje širší obecnou část problematiky odvodnění, proto je pro objasnění souvislostí a návazností uvedena částí o pohybu vody v konstrukci vozovky a o prioritách a volbě způsobu odvodnění v projektové fázi. Certifikace provedena Ministerstvem dopravy.

Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Aleš Frýbort - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

Metodika je zaměřena na využití kombinace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) a energiově disperzního analyzátoru (EDX) při analýze mikrostruktury a degradačních procesů materiálů používaných v dopravní infrastruktuře. Ukázkové příklady a fotografie jsou pořízeny z analýzy degradovaných vzorků betonů cementobetonových krytů vozovek a letištních ploch rozpínavými reakcemi, tzv. alkalicko agregátovými reakcemi (AAR). Metodika je určená zejména pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Uvedená kombinace zařízení se spolu s mikropetrografickým rozborem kameniva pomocí polarizačního optického mikroskopu využívá pro potřeby ŘSD. Na rok 2016 je naplánována rozsáhlá analýza vzorků betonů z dálnic. Doklad o certifikaci kvůli administrativním průtahům dosud nebylo vydáno, nicméně metodika již úspěšně prošla dvěma koly připomínkového řízení na ŘSD a certifikace se předpokládá v první polovině roku 2016.

Metodika pro navržení a provoz systémů kontrolního vážení vozidel za pohybu (WIM)
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Emil Doupal, Jiří Novotný - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

Metodika shrnuje poznatky o vysokorychlostním vážení, které získali zpracovatelé na základě provedených měření, a poznatky, které byly publikovány v materiálech uvedených v textu. Na základě získaných poznatků a dosažených výsledků měření byly navrženy požadavky na kontrolní místo, kontrolní zařízení a postup při zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, včetně uvedení možnosti využití AIM systému.

Diagnostický průzkum protikorozní ochrany stávajících ocelových mostů, metody a zkoušky pro určení jejího stavu a jejího poškození, návrhy pro obnovu / údržbu
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Jaroslav Sigmund - SDS Exmost

Metodika upravuje plánování, organizování, řízení a provádění průzkumu protikorozní ochrany stávajících ocelových mostů, metody pro určení stavu PKO a jejího poškození, potřebné zkoušky a jejich vyhodnocení, rozhodovací pravidla a kritéria. Obsahuje doporučení pro volbu a sjednávání realizátorů takových činností, kvalitativní kritéria pro jejich výběr, návrh opatření pro sjednávání, zabezpečení a řízení průzkumu PKO, jeho materiálního i technického zabezpečení, dále pravidla a kvalitativní kritéria pro provádění zkoušek včetně vzorkování, dokumentování a vyhodnocování jejich výsledků, návrh pro realizaci nápravných opatření podle výsledků průzkumu PKO – oprav, obnovy, úplné obnovy PKO.

Metodika rozhodování o použitých materiálech a konstrukčních řešeních
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Dana Měšťanová – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Rozhodovací procesy variant konstrukčních řešení a stavebních materiálů jsou řešeny na základě modelových přístupů. Vlastní postup rozhodování obsahuje identifikace problému, identifikace rozhodovacích kritérií, dále přiřazení vah jednotlivým kritériím, a to včetně formulování alternativ. Obsahem je deskriptivní analýza i prognostická analýza, normativní analýza. Řešení zohledňuje čas, rychlost, resp. časový faktor statický, kdy čas není respektován a faktor dynamický, kdy respektován je. Mimo času je dalším pohledem rozhodování věcný obsah. Podklady pro rozhodování jsou doplněny grafy, jež ukazují pravděpodobností rozložení jednotlivých hledisek při vícekriteriálním hodnocení. Certifikaci udělilo generální ředitelství ŘSD ČR.

Metodika pro aplikaci nových a progresivních diagnostických metod na silnicích, mostech, v tunelech a na železnici – část 1: Postup při zavádění do praxe
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Josef Stryk, Radek Matula, Michal Janků, Jiří Grošek, Ilja Břetina - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

Metodika je zaměřena na novější nedestruktivní metody (NDT) používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury, konkrétně na ty, které mají vysoký potenciál uplatnění, teprve se začínají používat nebo jsou složitější na provedení či vyhodnocení naměřených dat. U těchto metod není zpravidla v českých normách ani technických předpisech popsán způsob měření, způsob vyhodnocení, dosahované přesnosti ani pravidla pro provádění srovnávacích měření. Cílem metodiky je:
 • upřesnit postup pro zavádění nových NDT metod do praxe,

 • prezentovat vybrané NDT metody a možnosti jejich uplatnění na vybraných objektech dopravní infrastruktury,

 • prezentovat přínos provádění srovnávacích měření nedestruktivních metod,

 • zavést vzorové příklady uplatnění nových nedestruktivních metod.

 • Rozsáhlá databáze vzorových příkladů byla vytvořena již v roce 2014. Metodika prošla připomínkovacím řízením na ŘSD (Úseku kontroly kvality) a dokončení procesu certifikace se očekává v prvé polovině r. 2016.

  Metodika pro navržení a provoz systémů kontinuálního monitorování silnic, mostů a tunelů – část I: Vozovky
  Certifikovaná metodika 2015
  Původce: Josef Stryk, Jiří Grošek - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

  Metodika popisuje systémy, které využívají snímače zabudované do konstrukce vozovky a zařízení osazená v jejich blízkosti pro kontinuální monitorování vozovky. Tyto systémy se zaměřují na sledování následujících vlivů:

 • zatížení vozovky provozem (jeho intenzita a agresivita) – indukční smyčky, WIM stanice, kamery,

 • klimatické vlivy – meteorologické stanice,

 • odezva na zatížení a chování konstrukce vozovky v čase – zabudované snímače teploty, deformace, napětí apod.

 • Metodika se nezabývá sledováním provozu na pozemních komunikacích pro účely jeho řízení, penalizaci apod., ale spíše pro účely monitorování zatížení konstrukce vozovky. Pozornost je věnována zejména vozovkám s cementobetonovým krytem, pro něž je navržen systém provázání WIM stanice se snímači zabudovanými v krytu vozovky. Metodika prošla připomínkovacím řízením na ŘSD (Úseku kontroly kvality) a dokončení procesu certifikace se očekává v prvé polovině r. 2016.

  Souhrn diagnostických metod a jejich vyhodnocení dle účelu – Metodika pro diagnostiku stávajících mostů
  Certifikovaná metodika 2014
  Původce: Pavel Ryjáček a kol. – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební VUT v Brně
  RIV/68407700:21110/14:00226538

  Hlavním cílem diagnostiky stávajících mostů je zjištění skutečného stavebního stavu, ověření statické funkce a druhu a kvality použitého materiálu. Předložená metodika obsahuje popis nedestruktivních a destruktivních metod zkoušení mostních konstrukcí dle druhu zkoumaného materiálu se zaměřením na nosnou konstrukci a spodní stavbu. Součástí diagnostických metod jsou též statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Je uvedeno, za jakých podmínek je vhodné je realizovat a v jakém rozsahu. V neposlední řadě se zabývá návodem pro využití modální analýzy, zvláště pak pro dlouhodobý monitoring konstrukce, ověření statické funkce a míry degradace hlavní nosné konstrukce. Metodika se zabývá diagnostikou železničních mostů, mostů pozemních komunikací a lávek pro chodce. Věnuje se mostům ocelovým, ocelobetonovým, betonovým, zděným a dřevěným.

  Metodika zkoušení vybraných mechanických charakteristik FRP výztuží
  Certifikovaná metodika 2016
  Zpracovatel: Fakulta stavební VUT v Brně

  Certifikovaná metodika (certifikát vydán akreditovaným a certifikačním orgánem pro výrobky TESIDO s.r.o. Brno) poskytuje základní podklad pro experimentální stanovení charakteristik kompozitních FRP výztuží užívaných pro betonové konstrukce a sjednocuje doposud využívané postupy. Metodika vychází z aktuálních znalostí v oboru testování této výztuže, jejichž rámec udávají především platné zahraniční normy. Je využitelná v oblasti dalšího výzkumu, vývoje a využití kompozitní výztuže a tvoří podklad pro provádění základních zkoušek výztuží na bázi skleněných, uhlíkových nebo aramidových a čedičových vláken. Definuje zkušební postupy pro provádění krátkodobých zkoušek tahové pevnosti FRP výztuže, pevnosti v čistém smyku (střihu) a soudržnosti FRP výztuže s betonem. Metodika jako první dokument v České republice uvádí doporučené zkušební postupy k dosažení relevantních a vzájemně porovnatelných dat.

  Metodika pro uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury
  Certifikovaná metodika 2016
  Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

  Účelem této metodiky je podrobně popsat možné způsoby použití infračervené termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury. Metodika platí pro mosty, vozovky a tunely.
  Termografie je nedestruktivní diagnostická metoda, která umožňuje odhalit skryté vady pod povrchem konstrukce. Odlišné teploty na povrchu konstrukce mohou být důsledkem poškození, jako je např. delaminace betonu a jeví se jako teplotní anomálie na pořízeném termosnímku. Tuto technologii lze využít k rychlému určení míst, na která je potřeba zaměřit vizuální prohlídku či podrobnou diagnostiku.
  Tato metodika je určena správcům pozemních komunikací na všech úrovních (stát, kraje, města), projektantům, stavebním firmám a dalším subjektům, které mohou využívat data a zpracované výstupy z termografického snímání.
  Základní členění metodiky je následující:
  - Princip termografické metody.
  - Jednotlivé způsoby termografického snímání (ruční, mobilní, letecké).
  - Metodika měření (na mostech, vozovkách a v tunelech).
  - Zpracování provedeného měření (software, úprava termogramů).
  Metodika je kompletně zpracována (viz příloha č. 9 průběžné zprávy). Nepodařilo se však před koncem roku 2016 ukončit proces certifikace. Tato metodika, spolu s metodikami připravenými koncem roku 2015, je projednávána s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic, jejich hlavními uživateli. Certifikace se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2017.

   

  Metodika monotonické triaxiální zkoušky v rámci hodnocení stmelených a za studena recyklovaných směsí pro podkladní vrstvy vozovek

  Certifikovaná metodika 2019

  Zpracovatelé: Jan Valentin, Petr Monschein, Jan Suda, Jakub Šedina – Fakulta stavební ČVUT v Praze

   

  Monotonická triaxiální zkouška je jednoduchý test, který mohou provádět komerční laboratoře a spolehlivě určovat příslušné vlastnosti materiálu. V tomto smyslu použití monotonického triaxiálního testu (simple triaxial test - STT) představuje krok k vyplnění mezery v podobě jednoduché, rychlé, ekonomické zkoušky, která umožňuje spolehlivě charakterizovat zrnitý materiál stabilizovaný či stmelený hydraulickým nebo asfaltovým pojivem či jejich kombinací. Zároveň je umožněno testovat dostatečně velký reprezentativní vzorek, byť s jistými distinktivními omezeními.

  Obecně triaxiální test je uznávanou metodou, která se používá k měření mechanických vlastností, jako je smykové elastické a plastické chování mnoha deformovatelných pevných materiálů, zejména zemin, písků, jílů a dalších zrnitých materiálů.

  Použití triaxiální zkoušky má svůj původ v geotechnice. Pro charakterizaci materiálů v konstrukci vozovky je však použití triaxiálního testování méně obvyklé. To je většinou omezené prozatím na výzkumné projekty.

   

  Metodika standardních postupů projektového manažera a správce stavby/TDI

  Certifikovaná metodika 2019

  Zpracovatelé: Aleš Tomek, Michal Vondruška, Radan Tomek – Fakulta stavební ČVUT v Praze

   

  V průběhu řešení došlo k úpravě názvu výsledku z důvodu, že ŘSD ČR již vydalo vlastní metodiku na téma Design-Bid-Build. Proto bylo řešení změněno na aktuální téma Design-Build: Metodika pro přípravu staveb silniční infrastruktury dodavatelským systémem Design-Build. Metodika podává praktickou charakteristiku a popisuje způsob použití hlavních prvků obecných podmínek smluv Design-Build. Stanoví základní teze a předpoklady úspěšné přípravy a obecně i realizace projektu dopravní infrastruktury metodou DB. Definuje požadavky na Zhotovitele a jeho komplexní odpovědnost za daný kontrakt. Podává se zde výklad jeho povinností při celkové realizaci předmětu dodávky. Metodika stanoví roli a odpovědnosti správce stavby v rámci DB projektu již od zpracování kontrolního rozpočtu pro vyhodnocení soutěže, účasti na výběru dodavatele v rámci vícekriteriálního hodnocení a posouzení reálnosti dosáhnout úspěšné realizace v daném termínu a kvalitě. Metodika je zaměřena na návrh standardních postupů a přiřazení odpovědnosti v přípravné fázi DB projektů. Zabývá se řízením projektové dokumentace DB dodavatele tak, aby Objednatel stavby měl neustále pod kontrolou dodržení stanovených parametrů zakázky.

   

  Využití drenážních geokompozitů

  Certifikovaná metodika 2019

  Zpracovatelé: Tomáš Macan, Petr Zedník, Josef Stryk – Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

   

  Tato metodika popisuje uplatnění geokompozitní drenáže na dopravních stavbách. Metodika má formu klasického technického předpisu, nejdříve se věnuje úvodu do problematiky drenážních systémů a geokompozitní drenáži jako takové, její skladbě a použitým materiálům. Dále se zabývá možnostmi jejího konkrétního uplatnění v dopravním stavitelství. Je zde popsáno dimenzování geokompozitní drenáže, příklady jednotlivých řešení a také způsoby její instalace. Vzhledem k náročnosti na správnost instalace je popsán způsob kontroly kvality provedení. Přílohu metodiky tvoří vzorové příklady provedení.

  Součástí metodiky jsou schémata, obrázky a fotografie různých řešení a jejich uplatnění.

   

  Metodika pro uplatnění pokročilých rizikových metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech

  Certifikovaná metodika 2019

  Zpracovatelé: Jiří Šejnoha, Jan Sýkora, Eva Novotná – Fakulta stavební ČVUT v Praze

   

  Z hlediska kvantitativní rizikové analýzy (QRA) je v metodice riziko chápáno jako pravděpodobná peněžní ztráta způsobená požárem v silničním tunelu. Vyjadřuje se jako součin pravděpodobnosti výskytu události (četnosti za rok) a důsledku těchto událostí (finanční ztráty).

  Metodika navazuje na model QRAM, vytvořený ve spolupráci OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), PIARC (World Road Association) a Evropské komise, a zaměřený především na škody na zdraví a na ztráty na životech způsobené nehodami při přepravě nebezpečného zboží.

  Oproti QRAM je nově navržená metodika zaměřená na hodnocení škody na majetku , konkrétně na tunelovém ostění za požáru.

  Z porovnání odlišnosti obou přístupů ke kvantitativní rizikové analýze je patrná novost aktuálně navrhované metodiky.

  Jako podklad pro ekonomické hodnocení a výběr optimálních variant konstrukčních řešení je aplikována teorie užitku. Zahrnuje jak přímé škody na majetku způsobené požárem, tak nepřímé finanční ztráty vyvolané přerušením provozu v tunelu, ale i zvýšené náklady na protipožární opatření a opatření ke zmírnění dopadů požáru.

  Metodika je ke stažení na stránkách Ministerstva dopravy České republiky viz https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky/Metodika-pro-uplatneni-pokrocilych-rizikovych-meto?returl=/Dokumenty/Veda-a-vyzkum/Certifikovane-metodiky

   

  Technické podmínky pro údržbu, opravy a rekonstrukce stávajících mostů

  Certifikovaná metodika 2019

  Zpracovatelé: Pavel Ryjáček, Jan Žitný – Fakulta stavební ČVUT v Praze

   

  Cílem technických podmínek, vydaných ve formě certifikované metodiky s názvem „ Metodika posuzování mostů s ohledem na hodnocení životního cyklu “ je poskytnout informace o návrhové metodice posuzování mostů s ohledem na celý jejich životní cyklus a to jak z pohledu metodického pro posudek LCC a LCA, tak i s ohledem na stanovení doporučených vstupních hodnot pro toto posouzení. Cílem je stanovit jednotnou metodiku pro porovnání efektivnosti různých technických variant řešení mostů a stanovit pro ně i jednotnou datovou základnu.

  Tyto TP jsou určeny projektantům, investorům, zhotovitelům pozemních komunikací, stejně jako zaměstnancům státní správy přicházejících do styku s problematikou PK a budou využívány v rámci hodnocení variant mostů ve stupni DÚR.

   

  Metodika stanovení ekologických standardů vhodných pro proces EIA

  Certifikovaná metodika 2019

  Zpracovatelé: Jiří Jedlička, Ivo Dostál, Petr Anděl, Ivana Gorčicová, Lenka Semerádová – Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

   

  Předkládaná metodika se zabývá včasným stanovením potenciálních environmentálních rizik variant nových pozemních komunikací, a to na samém počátku investiční přípravy. Pomocí formalizovaného postupu v GIS je navržena série podkladových map vhodných pro návrh různých variant tras projektantem a soubor indikátorů pro hodnocení jejich přijatelnosti z hlediska dopadů na životní prostředí. Hodnocení vychází z environmentální legislativy, konkrétní místní situace a ze srovnání v širším kontextu ČR. K tomu byly zpracovány dvě série indikátorů, které umožňují posoudit stavbu v kontextu (a) typů území v ČR a (b) jiných analogických silničních staveb. Metodika je využitelná jak při prvotním výběru ve fázi screeningu, tak v rámci posuzování v procesu EIA. Cílovou skupinou jsou pracovníci zabývající se hodnocením vlivu staveb pozemních komunikací na životní prostředí, projektanti a investoři pozemních komunikací, pracovníci územního plánování, úředníci státní správy a další účastníci procesu přípravy.


   
   
   English