INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2013
Uspořádání workshopu.
Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)
http://www.cesti.cz/index.php?page=wc13

Workshop CESTI 2014
Uspořádání workshopu.
Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)
http://www.cesti.cz/index.php?page=wc14

Workshop CESTI 2015
Uspořádání workshopu.
Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)
http://www.cesti.cz/index.php?page=wc15

Další výsledky na http://www.cesti.cz/index.php?page=katalogy_nebezpeci

Doporučení ohledně uplatnění vysokorychlostního deflektografu v podmínkách CR
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Byly zkoumány možnosti použití zařízení TSD k měření průhybů a hodnocení únosnosti vozovek na síťové úrovni. Vznikla výzkumná zpráva shrnující výsledky získané v průběhu tří let. Byla provedena rozsáhlá rešerše zahraničních zkušeností s měřením TSD a vyhodnocováním dat změřených tímto zařízením. Byla provedena měření zařízením TSD a srovnávací měření s rázovým zařízením FWD, a to v Itálii, na Slovensku a v České republice. Byla zkoumána použitelnost dat z měření zařízením TSD, včetně nalezení korelace mezi průhyby změřenými zařízením TSD a FWD.
Potvrdilo se, že zařízení TSD je schopno produkovat výsledky, které dostatečně korelují s výsledky měření rázovým zařízením FWD. Po zhodnocení všech výsledků získaných v průběhu posledních tří let lze doporučit využití zařízení TSD pro hodnocení únosnosti vozovek na síťové úrovni.

Vliv přepravovaného materiálu na přesnost měření WIM
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Byly zvoleny materiály, u kterých lze předpokládat jejich pohyb v průběhu přepravy, zejména v důsledku náhlé změny rychlosti vozidla. Současně byly vytipovány přepravní prostředky, které z hlediska technologických požadavků na přepravu neumožňují řádné uchycení nákladu. Jednotlivá vozidla po naložení byla zvážena na mostových váhách a na váhách s neautomatickou činností tř. př. IIII, na kterých byla stanovena hmotnost na jednotlivé nápravy. Následná dvě vážení byla provedena po absolvování jízdy v běžném silničním provozu, včetně požadavku náhlého zpomalení.
Z vyhodnocení výsledků měření devíti různých materiálů vyplývá, že k největšímu posunu naloženého materiálu došlo u popílku, řepky a vápna. Výsledky byly uplatněny v rámci novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pracovníci CDV se také podíleli na vypracování nové mezinárodní normy NMI: Specifications and test procedures for Weigh–in Motion Systems.

Výběr úseků vozovek pro následující dlouhodobé sledování
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

V roce 2016 bylo zahájeno systematické dlouhodobé sledování vozovek. První krok, který bylo potřeba učinit, bylo určit typy vozovek pro sledování, časový horizont sledování a vybrat úseky, technologie a zkoušky, které bude sledování zahrnovat. Při hodnocení úseků se mimo vizuální prohlídky využívající záznam obrazu počítá i s podrobnou diagnostikou.
Sledování je zaměřeno především na vozovky s cementobetonovým krytem. Bylo vybráno 5 úseků pro tyto účely: D1 u Ivanovic u Hané, D1 u Domašova, D5 u Plzně, D35 u Olomouce, D46 u Vyškova. V rámci WP1 bude prováděno sledování vozovek s asfaltovým krytem. Půjde především o úseky vybudované s vysokým podílem R-materiálu nebo s použitím nízkoteplotních směsí.
Výsledek má formu zprávy popisující vybrané úseky a předpokládané metody sledování.

Evakuační scénáře a optimalizace únikových cest při požárech v tunelech v závislosti na šíření ohně a toxických látek
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Výzkumná zpráva shrnuje vlastnosti použitelných softwarových nástrojů pro analýzu evakuačních scénářů a optimalizaci únikových cest v tunelech s využitím požárních modelů. Zpráva navazuje na předchozí výzkumnou zprávu vytvořenou v roce 2015, která byla zaměřena na softwarové nástroje pro požární modely. Ve zprávě je provedena evakuační studie vzorového tunelu s vlakovou soupravou. Získané poznatky slouží pro konkretizaci obsahu certifikované metodiky pro strategie bezpečné evakuace posádek vozidel při požárech v tunelech, která vznikne v roce 2017. Metodika umožní použití simulací pokročilých modelů vzniku a šíření požáru v uzavřených prostorech tunelových staveb.

Operační manuál pro realizaci kritérií nákladů životního cyklu v průběhu přípravných a realizačních prací
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Byl navržen postup hodnocení staveb na základě LCC a doporučeny výstupy jednotlivých kroků. Navržený postup hodnocení byl aplikován na zadání jednoho z členů CESTI, společnosti DT Výhybkárna, pro hodnocení železničních výhybek. Zvláštní pozornost byla věnována LCC při zadávání veřejných zakázek a podpoře udržitelnosti prostřednictvím LCC.

Pokročilé rizikové modely pro predikci rizika požáru v silničních tunelech
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

V rámci projektu CESTI je zpracovávána metodika pro rizikovou analýzu tunelů zachvácených požárem. Snahou autorů je navrhnout řešení pokud možno jednoduché, přitom však vystihující skutečnost. Ve vytvořeném výsledku – odborném článku, který byl uveřejněn v časopise BETON TKS, je riziko považováno za pravděpodobnou škodu způsobenou požárem v ostění tunelu. V první části příspěvku věnované pravděpodobnostním aspektům analýzy je dopravní proud popsán jako Markovův řetězec sdružených stavů tvořených kombinací nákladních vozů/autobusů (TB) a osobních vozů (PC) ze sousedních pruhů. Mohutnost požáru je měřena tepelným výkonem a jeho diskrétním rozdělením pravděpodobnosti. Četnost požárů je vystižena intenzitou λ_f. Dalšími parametry modelu jsou hustota dopravního proudu AADT, délka tunelu L, procentuální zastoupení TB a počet pruhů. V druhé části, zaměřené na poškození ostění, jsou kombinovány dva modely transportu tepla a vlhkosti, a to Bažantův-Thonguthaiův a Künzelův-Kiesslův, k predikci tloušťky odprysku betonu a objemu betonu poškozeného teplotou, která překročila jistou úroveň θ ̅. Model byl validován na velkých vzorcích v peci. Data pro tepelné zatížení byla odvozená ze čtyř velkorozměrných zkoušek v tunelu v Runehamaru, statistická data poskytly rozsáhlé studie v Rakousku a Itálii.

Workshop CESTI 2016
Uspořádání workshopu.
Pořadatel: Petr Bílý, Alena Kohoutková – Fakulta stavební ČVUT v Praze
http://www.cesti.cz/index.php?page=wc16

 

 
 
 English