INTRANET
 
 

Katalog nebezpečí pro mosty

Autoři: Tomáš Rotter, Eva Novotná, Jiří Šejnoha


Katalog nebezpečí pro silniční stavby

Autoři: Jan Valentin, Eva Novotná, Jiří Šejnoha


Katalog nebezpečí pro železniční stavby

Autoři: Otto Plášek, Eva Novotná, Jiří Šejnoha


Katalog nebezpečí pro tunely

Autoři: Jan Pruška, Eva Novotná, Jiří Šejnoha

 

Soubor ověřených technických parametrů nízkoteplotních litých asfaltů pro rozšíření technických podmínek TP238

Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Lucie Soukupová, Ing. Kristýna Miláčková (všichni Fakulta stavební ČVUT v Praze), Ing. Jan Beneš (TOTAL Česká republika s.r.o.)

V rámci hledání vhodných inovativních řešení pro nízkoteplotní lité asfalty byly posuzovány dvě sady asfaltových pojiv. Využity byly nové typy přísad, kdy se jednalo buď o zcela nové vyvíjené produkty nebo aplikace dané přísady byla známa ze skupiny hutněných nízkoteplotních asfaltových směsí. Současně byla aplikována některá nově vyvíjená průmyslová pojiva, která by mohla být v budoucnosti taktéž aplikována u litých asfaltů při snaze snížit jejich výrobní teploty.

 

Poznatky aplikace stávajících a nových nízkoviskózních přísad pro výrobu litých asfaltů za snížených teplot

Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Bc. Jan Kolařík (všichni Fakulta stavební ČVUT v Praze), Ing. Petr Bureš (Eurovia Services, s.r.o.)

 

Ověřování možnosti snižování pracovních teplot litých asfaltů k teplotám cca 200 °C a nižším bylo realizováno ve dvou etapách a na dvou typech směsí, které se běžně používají při ruční nebo strojní pokládce. Hlavním cílem ověření bylo stanovit reálné hodnoty snížení pracovních teplot litých asfaltů, při kterých budou dodrženy kvalitativní parametry vyráběných směsí.

Získané výsledky rozsáhlého souboru laboratorních prací provedených na směsích litého asfaltu prokázaly, že existují cesty, jak umožnit výrobu litých asfaltů při teplotách 200 °C a kdy tyto lité asfalty budou mít dostatečnou tuhost a budou ručně i strojně zpracovatelné.

 

Kolejová infrastruktura – současný stav a perspektivy rozvoje

Jedná se o shrnutí rešerší dostupných zdrojů, analýzu domácích i zahraničních vědeckých publikací, souhrn poznatků z předchozích projektů, zpracování zprávy o stoučasném stavu problematiky. Týká se drážního spodku v souvislosti se zvyšováním únosnosti a udržitelnosti stávajících konstrukcí při minimální rušení drážního provozu, výhybek a výhybkových konstrukcí v kontextu snižování negativních dynamických účinků a zvyšování spolehlivosti konstrukcí, managementu stavební činnosti a údržbových prací zaměřených na rozvoj pokročilých technologických postupů, strategie a dlouhodobého plánování a v neposlední řadě použití recyklovaných materiálů vyzískaných při rekonstrukcích kolejové infrastruktury.

 

Parametry statických a dynamických analýz a modelů drážních konstrukcí

Zpráva shrnuje výsledky v oblasti z vyšování únosnosti drážního spodku zahrnujícího neúnosné, stlačitelné nebo nestabilní zeminy, optimalizace konstrukce koleje s kolejovým ložem ze štěrku, optimalizaci konstrukce výhybek a výhybkových konstrukcí včetně potlačení vlivu proměnné svislé tuhosti, zaměřuje se na nové materiály pro srdcovky s ohledem na stanovení vhodné kvality oceli. Dále si všímá závěrových systémů, žlabových pražců i monitorovacích dohlédacích systémů pro výměnové části a pohyblivé srdcovky.

 

Databáze dostupných materiálů, odpadů a vedlejších produktů využívaných

pro výstavbu infrastruktury

Ing. Božena Dohnálková, Ph.D., Ing. Adam Hubáček, Ph.D. (FAST VUT v Brně)

Databáze byla vytvořena na základě provedených rešerší využití různých druhů odpadů a druhotných surovin v ČR i v zahraničí. Jedná se o základní výčet potenciálně vhodných surovin včetně uvedení základní charakteristiky vlastností těchto materiálů a uvedení různých možností jejich využití ve stavebnictví a při výstavbě infrastruktury. Součástí výčtu potenciálně využitelných odpadů je také seznam teoreticky vhodných druhů nebezpečných odpadů, které se jeví jako potenciální vhodné pro využití při výstavbě infrastruktury. Jedná se o ekvivalenty odpadů ze seznamu nebezpečných odpadů k odpadům ostatním a druhotným surovinám shrnutým v rámci první části rešerše.

 

Metodika pro navržení a provoz systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) pro silnice, mosty a tunely

Doc. Emil Doupal, CSc., Ing. Jiří Novotný, oba Centrum dopravního výzkumu

Metodika shrnuje poznatky o vysokorychlostním vážení, které získali zpracovatelé na základě provedených měření, a poznatky, které byly publikovány v materiálech uvedených v textu. Na základě získaných poznatků a dosažených výsledků měření byly navrženy požadavky na kontrolní místo, kontrolní zařízení a postup při zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, včetně uvedení dalších možností využití WIM systému.

 

Databáze součinitelů difúze alumosilikátových stavebních materiálů

Doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Pro difúzi chloridových aniontů v alumosilikátových materiálech byla použita data z 10-leté expozice betonů vyrobených z Portlandského a pěti směsných cementů s rozmezím pojivových součinitelů 0,3 – 0,8. Výsledné aproximace byly publikovány a dále jsou zakomponovány v autorizovaném softwaru CarboChlorCon

 

Operační manuál řízení procesů přípravy a realizace velkých dopravních staveb veřejným objednatelem

Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc., Ing. Eduard Hromada, PhD., Ing. Michal Vondruška, PhD., Doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, PhD., Ing. Iveta Střelcová, PhD., Ing. Petr Matějka, Doc. Ing. Petr Dlask, PhD., všichni Fakulta stavební ČVUT v Praze

Cílem a podstatou manuálu je napomoci zvýšení efektivnosti přípravy a realizace velkých dopravních staveb na straně veřejného zadavatele. V manuálu jsou řešeny dílčí problémy, zejména příčiny způsobující nízkou efektivnost dopravních staveb. V rámci přípravy výstavbových projektů je stěžejní otázkou stanovení nákladů (předpokládané hodnoty veřejné zakázky). Manuál nabízí pomůcku – nově stanovené rozpočtové ukazatele pro odhad nákladů mostních objektů. Manuál řeší podrobně i zadávání veřejných zakázek na stavební práce – dopravní stavby a s tím související otázku mimořádně nízké nabídkové ceny.

 

Metodika řízení procesů přípravy a realizace velkých dopravních staveb veřejným objednatelem

doc. Ing. Václav Beran, DrSc., doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc., všichni Fakulta stavební ČVUT v Praze

Výstup je zaměřen na řešení protihlukové problematiky dopravních staveb. Obsahuje analýzu

zdroje hluku, účinků nadlimitní hlukové zátěže na lidský organismus i možnosti, jak nepříznivou situaci řešit pomocí protihlukových opatření stavebního charakteru.

 

Operační manuál rozhodování o použitých materiálech a konstrukčních řešení

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. , Fakulta stavební ČVUT v Praze

Rozhodovací procesy variant konstrukčních řešení a stavebních materiálů jsou řešeny na základě modelových přístupů. Vlastní postup rozhodování obsahuje identifikace problému, identifikace rozhodovacích kritérií, dále přiřazení vah jednotlivým kritériím a to včetně formulování alternativ. Obsahem je deskriptivní analýza i prognostická analýza, normativní analýza. Řešení zohledňuje čas, rychlost, resp. časový faktor statický, kdy čas není respektován a faktor dynamický, kdy respektován je. Mimo času je dalším pohledem rozhodování věcný obsah. Je zpracována problematika pro řadu praktických aplikací. Rozhodování je doplněno grafy, jež ukazují pravděpodobností rozložení hodnocení jednotlivých hledisek vícekriteriálního hodnocení.

 

Hydratační model, deterministický a pravděpodobnostní 1D model pro předpověď rychlosti karbonatace a šíření chloridů s validací

Doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Hydratační model je založen na čtyřparametrickém afinním modelu. Použitím fuzzy modelů lze nyní z parametrů cementových portlandských past (C 3 S, C 2 S, C 3 A, C 4 AF, w/c, Blaine) obdržet parametry afinního modelu. Ověření proběhlo na devíti pastách s dobrými výsledky.

Deterministický 1D model pro karbonataci a chloridy byl uvolněn také formou autorizovaného softwaru. Deterministický model byl použit firmami Eurovia CS, a.s. a Pontex, s.r.o. pro performance-based design železobetonových sloupů na dálnici. Pravděpodobnostní model byl odzkoušen pomocí metody LHS.

 

Upgrade Softwaru PREV

doc. Ing. P. Dlask, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

SW aplikace je využitelná pro simulační hodnocení, které rozšiřuje metodiku Risk Priority Number (RPN). Vychází ze stromové dekompozice hodnoceného projektu. Jednotlivé hladiny a uzly vychází z definovaného katalogu rizik, který vznikl na základě činnosti spadající pod WP4 a WP7 projektu CESTI. Simulační metodologie doplňuje standardní metodiku RPN o parametr popisující rozptyl hodnocení (nejistotu hodnotitele). Výsledné hodnocení projektu je realizováno hodnotou na definované hladině spolehlivosti a rozptýlením této hodnoty. Hodnotící kritérium lze vyčíslit pro celý projekt nebo pro jeho dílčí části. Aplikace je zpracována v prostředí tabulkového procesoru Excel s podporou nadstavby VBA. Program nevyžaduje žádné speciální dovednosti ze strany uživatele nad rámec práce s kancelářskými aplikacemi.

 

Operační manuál rozhodování o použitých materiálech a konstrukčních řešeních

Doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, PhD., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Pro každé rozhodování jsou zásadní informace. Jejich rozsah je třeba přizpůsobit významnosti rozhodovacího problému, reversibilitě rozhodnutí, požadované přesnosti a detailnosti informací, dostupnosti informací, časovému horizontu, disponibilním zdrojům a také stylu, znalostem a dovednostem rozhodovatele. Klíčové pro rozhodování je především vyvážit zkušeností a profesionální citupro řešení, tzn. včlenit zkušenosti a technickoekonomickou intuici do racionálního a systematického rozhodování.

 

Soubor zpráv k problematice postupů výstavby hloubených a ražených tunelů

Tento soubor obsahuje výchozí materiály, které povedou k formulaci Technických podmínek

minimalizace rizik p ř i výstavb ě tunel ů .

 

Zpráva o prvním vyhodnocení dat získaných monitoringem zkušebních úseků

Zpráva obsahuje charakteristiku dvou sledovaných zkušebních úseků, kde byly v letech 2008, resp. 2012 uloženy geokompozity pod kolejové lože pro zvýšení stability geometrických parametrů koleje a zabránění pronikání jemnozrnné zeminy z podloží do kolejového lože prostřednictvím pumpovního efektu. V obou sledovaných úsecích byly v roce 2014 provedeny dvě měřicí kampaně, během nichž byl měřen pokles kolejnicových pasů při průjezdu vlaků a byla zjišťována únosnost kolejového lože vyjádřená rázovým modulem deformace. Pro každou měřicí kampaň je provedeno vyhodnocení naměřených dat.

Vytvoření databáze nových a progresivních diagnostických metod se vzorovými příklady jejich uplatnění

Byly zpracovány vzorové příklady uplatnění celkem třinácti vybraných nedestruktivních diagnostických metod. Šlo především o nedestruktivní diagnostické metody, které se teprve začínají používat nebo metody, které jsou složitější na provedení či vyhodnocení výsledků měření.

Tyto informace budou použity při kompletaci Metodiky pro aplikaci nových a progresivních diagnostických metod na silnicích, mostech, v tunelech a na železnici.

 

Vzorový systém vážení vozidel za pohybu (WIM) na vybraném úseku vozovky

Ing. Jiří Novotný, Doc. Ing. Emil Doupal, CSc., Centrum dopravního výzkumu

Jsou prezentovány výsledky experimentů na stanici pro vážení vozidel za pohybu (WIM), která je umístěna v Praze na ulici Kbelská. Budování této stanice bylo zahájeno v roce 2009 ve spolupráci s firmou Taranis Invest s.r.o. za účelem předvýběru potenciálně přetížených vozidel. V roce 2012 byla zahájena kompletní rekonstrukce této stanice. V rámci projektu CESTI a ve spolupráci firmou CAMEA s.r.o. byla stanice v letech 2013 a 2014 doplněna o níže uvedené sensory.

Na stanici byla v průběhu řešení projektu realizována celá řada speciálních měření organizovaných ve spolupráci s ČMI, ŘSD, ČESMAD. Měření se také zúčastnili zástupci MD ČR a Policie ČR. Výsledky měření byly analyzovány a po jejich vyhodnocení byly využity při zpracování metodiky a algoritmů pro vyhodnocování a analýzu signálů jednotlivých senzorů.

 

Měřicí vozidlo osazené různými diagnostickými technikami pro měření parametrů vozovek a jejich blízkého okolí, měření za vysokých rychlostí

Ing. Josef Stryk, Ph.D., Leoš Nekula, Centrum dopravního výzkumu

Prezentován je návrh a sestavení měřicího vozidla osazené různými diagnostickými technikami pro měření parametrů vozovek a jejich blízkého okolí.

 

 
 
 English