Technické listy 2016

 

WP1

Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností

 

1.01a

Asfaltová směs s vysoce polymerem modifikovaným pojivem

PMB 25/55-75

2016_WP1_TL1_01a.pdf

1.01b

Asfaltové směsi s vyšším obsahem pojiva pro podkladní vrstvy (typu „rich bottom layer“)

2016_WP1_TL1_01b.pdf

1.02

Vliv kombinace syntetických vosků a rejuvenátorů na vlastnosti asfaltové směsi s r-materiálem

2016_WP1_TL1_02.pdf

1.03

Výchozí návrhy asfaltových směsí pro tenké obrusné vrstvy

s využitím směsí SMA či BBTM

2016_WP1_TL1_03.pdf

1.04

Vliv různých metod stárnutí asfaltového pojiva a použité

geometrie testování na dynamickém smykovém reometru

2016_WP1_TL1_04.pdf

1.06

Nové typy betonů pro CB kryty vozovek s využitím směsných

cementů a vedlejších energetických produktů

2016_WP1_TL1_06.pdf

1.07

Spojitě vyztužené cementobetonové kryty

2016_WP1_TL1_07.pdf

1.08

Monitoring a zpřesnění metodik pro sledování rozpínavých reakcí

v betonu

2016_WP1_TL1_08.pdf

1.09

Namrzavost upravených zemin a vedlejších energetických

produktů (VEP) v podloží vozovek

2016_WP1_TL1_09.pdf

1.10

Recyklace asfaltových směsí na obalovně s vysokým podílem

R-materiálu – pokusný úsek Olšovec – Potštát

2016_WP1_TL1_10.pdf

1.11

Studené asfaltové směsi s R-materiálem a rejuvenátory

2016_WP1_TL1_11.pdf

1.12

Vícenásobná recyklace u směsí recyklovaných za studena

2016_WP1_TL1_12.pdf

1.13

Analýzy geometrických parametrů vrstev konstrukcí vozovek

z mračen bodů (laserového skenování)

2016_WP1_TL1_13.pdf

1.14

Rozvoj nástrojů, podmínek a příkladů použití informačního

modelování (BIM) v dopravních stavbách

2016_WP1_TL1_14.pdf

1.15

Stavba a prvotní testy full-scale modelu a jeho využití při simulaci užitného chování konstrukce vozovky

2016_WP1_TL1_15.pdf

1.16

Analýza trvalých deformací konstrukcí vozovek

2016_WP1_TL1_16.pdf

1.18

Pohyblivé kolové zatížení pro únavovou analýzu CB krytu

vozovek PK

2016_WP1_TL1_18.pdf

1.19

Katalog poruch odvodnění pozemních komunikací a řešení

pro specifické problémy odvodnění

2016_WP1_TL1_19.pdf

1.20

Specifikace a ověření systémů inovativních řešení odvodnění

– možnosti uplatnění geokompozitní drenáže

2016_WP1_TL1_20.pdf

WP2

Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

 

2.01

Monitoring konstrukcí pevné jízdní dráhy

2016_WP2_TL2_01.pdf

2.02

Diskrétní modelování železničního štěrku pomocí kulovitých zrn s valivým odporem

2016_WP2_TL2_02.pdf

2.03

Analýza výluk na dvoukolejných tratích CŽDC

2016_WP2_TL2_03.pdf

2.05

Monitoring ve zkušebním úseku se stabilizačním geokompozitem uloženým pod kolejové lože

2016_WP2_TL2_05.pdf

2.07

Laboratorní zkoušení prvků vysokorychlostní výhybky

2016_WP2_TL2_07.pdf

2.08

Použití podpražcových podložek v konstrukci železničního svršku

2016_WP2_TL2_08.pdf

2.09

Novelizace evropských a národních standardů pro posouzení interakce mezi mosty a kolejí

2016_WP2_TL2_09.pdf

WP3

Mosty - efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

 

3.01

Hodnocení zděných mostů

2016_WP3_TL3_01.pdf

3.02a

Řešení bariérového integrátoru u protihlukových zdí na mostech

i mimo ně

2016_WP3_TL3_02a.pdf

3.02b

Nové poznatky v optimalizaci zábradelních panelů z UHPC

2016_WP3_TL3_02b.pdf

3.02c

Přechodové oblasti integrovaných mostů – zkušební zařízení

2016_WP3_TL3_02c.pdf

3.03

Rozhodovací procesy pro volbu koncepce nového mostu

2016_WP3_TL3_03.pdf

3.04

Postupy pro odstranění drobných závad mostů

2016_WP3_TL3_04.pdf

3.05a

Spoje prefabrikovaných mostních desek s použitím UHPC

2016_WP3_TL3_05a.pdf

3.05b

Spřažené konstrukce z frp a vysokohodnotného betonu

2016_WP3_TL3_05b.pdf

3.05c

Metodika stanovení mechanických vlastností FRP výztuží

Pomocí krátkodobých zkoušek

2016_WP3_TL3_05c.pdf

3.05d

Skořepinový mostní nosník omega

2016_WP3_TL3_05d.pdf

3.06a

Technologické postupy pro odstranění závad mostních závěrů

2016_WP3_TL3_06a.pdf

3.06b

Chování netypických únavově exponovaných detailů

mostních konstrukcí

2016_WP3_TL3_06b.pdf

3.07

Zkušenosti z rekonstrukce Žďákovského mostu

2016_WP3_TL3_07.pdf

3.08a

Výstavba spřažených ocelobetonových mostů za pomoci

prefabrikovaných panelů tvořících mostovku

2016_WP3_TL3_08a.pdf

3.08b

Predikce silového a deformačního chování svařovaných

předpjatých táhel

2016_WP3_TL3_08b.pdf

3.09

Investiční náklady mostních objektů PK

2016_WP3_TL3_09.pdf

3.10

Analýza vozovkového souvrství na ortotropní mostovce

2016_WP3_TL3_10.pdf

3.11

Chování ERS systému v interakci s mostem

2016_WP3_TL3_11.pdf

3.12

Mosty pro vysokorychlostní železniční tratě – dynamické chování

2016_WP3_TL3_12.pdf

3.13

Numerická simulace chování dlouhodobě sledovaného

mostu přes Labe v Mělníku

2016_WP3_TL3_13.pdf

3.15a

Dlouhodobé sledování lávky pro pěší z UHPC přes Opatovický

kanál

2016_WP3_TL3_15a.pdf

3.15b

Monitoring spřažených ocelobetonových konstrukcí

2016_WP3_TL3_15b.pdf

WP4

Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická

 

4.01

Příprava TP – minimalizace rizik při výstavbě tunelů

2016_WP4_TL4_01.pdf

4.02

Beton vyztužený rozptýlenou výztuží. Polymerová makrovlákna

2016_WP4_TL4_02.pdf

4.03

Technické podmínky pro vodonepropustné betonové

konstrukce – část 2

2016_WP4_TL4_03.pdf

4.04

Autorizovaný software TUNNELCOND pro výpočet

zkondenzované páry (kondenzátu) v tunelech

2016_WP4_TL4_04.pdf

4.05

Zohlednění dlouhodobé únosnosti primárního ostění a jeho

spolupůsobení se sekundárním ostěním u konvenčně

ražených tunelů

2016_WP4_TL4_05.pdf

4.07

Spojení segmentového ostění pomocí injektovaných trnů

2016_WP4_TL4_07.pdf

4.09

Pevné jízdní dráhy v tunelech

2016_WP4_TL4_09.pdf

4.10

Ochrana povrchu tunelového ostění nanomembránou

2016_WP4_TL4_10.pdf

WP5

Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

 

5.01

Vývoj a zavedení kalkulátoru uhlíkové stopy pro silniční stavby

2016_WP5_TL5_01.pdf

5.02

Zavedení LCA produktových toků určujících materiálů

silničního stavitelství

2016_WP5_TL5_02.pdf

5.04

Změny hlukově absorbčních vlastností silničních povrchů a

vliv čištění povrchů na zlepšení negativních dopadů hluku

na životní prostředí

2016_WP5_TL5_04.pdf

5.05

Ověřování akustické účinnosti městské protihlukové clony

na tramvajové trati v Praze Modřanech

2016_WP5_TL5_05.pdf

5.06

Hodnocení vibračních parametrů od městské kolejové dopravy

2016_WP5_TL5_06.pdf

5.07

Standardní a mikromleté fluidní popílky ve stmelených směsích pro podkladní vrstvy, databáze odpadních a druhotných surovin využitelných v oblasti infrastruktury

2016_WP5_TL5_07.pdf

5.08

Charakteristika asfaltových směsí a jejich možný vliv na kontaminaci životního prostředí v případě jejich praktického využití

2016_WP5_TL5_08.pdf

5.09

Kontaminace životního prostředí v okolí komunikací

2016_WP5_TL5_09.pdf

5.10

Monitoring kvality ovzduší v rezidenčních oblastech

2016_WP5_TL5_10.pdf

5.11

Hodnocení dopadů záměrů výstavby dopravní infrastruktury – odborné předpoklady

2016_WP5_TL5_11.pdf

5.12

Modelové hodnocení záměrů – sjednocení postupů a datových podkladů

2016_WP5_TL5_12.pdf

5.13

Stanovení ekologických standardů

2016_WP5_TL5_13.pdf

WP6

Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

 

6.01

Uplatnění termografie a traffic speed deflectometru (TSD)

v podmínkách ČR

2016_WP6_TL6_01.pdf

6.02

Analýza způsobů lokalizace při měření proměnných parametrů

2016_WP6_TL6_02.pdf

6.05

Aplikace nových a progresivních diagnostických metod

2016_WP6_TL6_05.pdf

6.06

Vliv přepravovaného materiálu na přesnost měření WIM

2016_WP6_TL6_06.pdf

6.09

Výběr a sledování úseků vozovek s cementobetonovým a asfaltovým krytem

2016_WP6_TL6_09.pdf

6.10

Nový systém na ochranu tunelů proti poškozování vjíždějícími vozidly

2016_WP6_TL6_10.pdf

6.11

Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů

dopravní infrastruktury

2016_WP6_TL6_11.pdf

6.12

Strategie bezpečné evakuace posádek vozidel při požárech

v tunelech

2016_WP6_TL6_12.pdf

WP7

Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

 

7.01

Hodnocení návrhů dopravních staveb na základě nákladů

životního cyklu

2016_WP7_TL7_01.pdf

7.03

Stochastický model interakce mezi raženým tunelem a pozemní výstavbou

2016_WP7_TL7_03.pdf

7.05

Optimalizace složení alumosilikátových materiálů pro trvanlivé dopravní stavby

2016_WP7_TL7_05.pdf

WP8

Řízení projektu a diseminace

 

8.01

Koordinace pracovních balíčků a účastníků projektu.

Příprava periodických zpráv a průběžná komunikace s TAČR.

Organizace schůzí výborů projektu.

2016_WP8_TL8_01.pdf

8.04

Organizace pravidelných workshopů a příležitostných

seminářů. Publikace výsledků projektu na konferencích,

seminářích a v odborných periodikách.

2016_WP8_TL8_04.pdf