INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2018 je 5. ročník akce, jejímž cílem je prezentovat odborné veřejnosti výsledky řešení projektu CESTI a nabídnout je k praktickému využití. Záměrem je také získat zpětnou vazbu a podněty pro další práci CESTI a podpořit diskusi o dalším rozvoji výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury.

Prezentace ke stažení (kompletní sborník ke stažení zde)

Dušan Stehlík (VUT v Brně) – Aplikace full-scale testování při zpřesňování návrhových parametrů konstrukcí vozovek

Jan Valentin, Petr Mondschein (ČVUT v Praze) – Nové typy asfaltových směsí pro krytová souvrství a jejich ověření zkušebními úseky

Jiří Huzlík (CDV, v.v.i) Environmentální požadavky pro využití znovuzískaných asfaltových směsí v silničním stavitelství

Jan Ježek (ČVUT v Praze) Využití AB krytů vozovek v silničních tunelech – nejnovější poznatky a trendy

Alexandr Rozsypal (Geotechnika Rozsypal) Inženýrská rizika tunelových staveb

Jiří Šejnoha, Tomáš Janda, Eva Novotná (ČVUT v Praze) Predikce rizika při ražbě tunelu a jeho požáru

Otto Plášek (VUT v Brně) Stochastická analýza přestavných odporů výhybek

Leoš Horníček (ČVUT v Praze) Dlouhodobý monitoring železničních úseků s vloženým geokompozitem pro stabilizaci kolejového lože

Petr Havlásek (ČVUT v Praze) a kol. Dynamická zkouška zábradelního panelu z UHPC

Petr Jedlinský (EUROVIA) UHPC nosníky obráceného průřezu T pro spřažené konstrukce

Jan Žitný, Pavel Ryjáček (ČVUT v Praze) Software pro optimalizaci spřažených konstrukcí z hlediska LCA a LCC – CompLOT

Roman Ličbinský (CDV, v.v.i) Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží

Emil Doupal, Jiří Novotný (CDV, v.v.i) WIM - vážení vozidel za jízdy - konfigurace systému, vazba na inteligentní tachograf či ochranu mostů

Josef Stryk, Michal Janků, Ilja Březina, Jiří Grošek (CDV, v.v.i) Nedestruktivní diagnostické metody - jejich kombinace, srovnávací měření, vizualizace výsledků

 
 
 English