Technické listy 2014

 

WP1

Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností

Sbornik_TL_CESTI_2014.pdf

1.1

Asfaltové vrstvy pro vozovky s vylepšenými funkčními parametry a vysokou výkonností

 

1.1.2

Specifikace a požadavky nových technických řešení pro nízkoteplotní lité asfalty

2014_WP1_TL1_1_2.pdf

1.1.3

Postupy funkčních zkoušek deformačního chování

asfaltových pojiv s různou modifikací či aditivací

2014_WP1_TL1_1_3.pdf

1.1.4

Validace vybraných funkčních zkoušek pro různé typy asfaltových směsí

2014_WP1_TL1_1_4.pdf

1.1.5

Nízkoteplotní SMA11+ asfaltové směsi s posouzením vlivu vybraných typů přísad v kombinaci s PMB pojivy

2014_WP1_TL1_1_5.pdf

1.1.6

Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti druhé generace a směsi s vyšším obsahem pojiva RBL

2014_WP1_TL1_1_6.pdf

1.2

Technická řešení obnovy a souvislé údržby založená na konceptu plně recyklovatelné vozovky

 

1.2.1

Inovace návrhu cementobetonových vozovek

2014_WP1_TL1_2_1.pdf

1.2.2

Využití cementopopílkových  betonů pro objekty PK

2014_WP1_TL1_2_2.pdf

1.3

Trvanlivé CB kryty včetně inovativních pojiv a aplikací pro rychlé opravy

 

1.3.1

Ověření vlivu rejuvenátorů a vybrané povrchově aktivní přísady na vlastnosti směsi ACO s 50% podílem R-materiálu

2014_WP1_TL1_3_1.pdf

1.3.2

Technická řešení a specifika využití různých stavebních recyklátů konstrukce vozovek ve směsích pro stmelené vrstvy včetně upravených typů recyklace za studena

2014_WP1_TL1_3_2.pdf

1.3.3

Možnosti a poznatky opakované recyklace asfaltového materiálu za studena již jednou takto recyklovaného

2014_WP1_TL1_3_3.pdf

1.4.1

Vícerozměrové modelování dopravních staveb

2014_WP1_TL1_4_1.pdf

1.4.2

Využitelnost současných dat a předpoklady rozvoje nástrojů simulace degradačního chování vozovek

2014_WP1_TL1_4_2.pdf

1.5.1

Ucelený katalog poruch odvodnění pozemních komunikací a řešení pro specifické problémy odvodnění

2014_WP1_TL1_5_1.pdf

WP2

Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

 

2.1

Popis rozhodujících aspektů ovlivňujících náklady, popis technických problémů a jejich příčin

 

2.1.2

Rešerše dostupných zdrojů, analýza domácích i zahraničních vědeckých publikací, souhrn poznatků z předchozích projektů, zpracování zprávy o současném stavu problematiky

2014_WP2_TL2_1_2.pdf

2.1.3

Monitoring vybraných stávajících úseků drážní infrastruktury

2014_WP2_TL2_1_3.pdf

2.2.1a

Stanovení parametrů a požadavků na statické a dynamické analýzy a modelování

2014_WP2_TL2_2_1a.pdf

2.2.1b

Optimalizace výroby betonových pražců za nízkých teplot

2014_WP2_TL2_2_1b.pdf

2.2.2

Diskrétní modelování štěrkového lože železničního svršku

2014_WP2_TL2_2_2.pdf

2.3.1

Analýza problémů ve vztahu mezi investorem, zhotovitelem a správcem staveb železniční infrastruktury za účelem zjednodušení výstavby

2014_WP2_TL2_3_1.pdf

2.3.2

Progresivní technologie údržbových prací

2014_WP2_TL2_3_2.pdf

2.4.1

Sanace konstrukce drážního spodku

2014_WP2_TL2_4_1.pdf

2.4.2

Metodika sledování a hodnocení periodických vlnovitých vad pojížděné plochy kolejnice

2014_WP2_TL2_4_2.pdf

2.4.3

Konstrukce výhybek pro vysoké rychlosti a zatížení

2014_WP2_TL2_4_3.pdf

2.4.4

Konstrukce pevné jízdní dráhy s kontinuálně podepřenou kolejnicí

2014_WP2_TL2_4_4.pdf

2.4.5

Výstavba a sledování modelu konstrukce pražcového podloží s konstrukční vrstvou z R-materiálu

2014_WP2_TL2_4_5.pdf

WP3

Mosty - efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

 

3.2

Vývoj a zkoušení nových materiálů pro aplikaci na mostních stavbách

 

3.2a

Využití spřažení dřevo-ocel pro mostní konstrukce v odlehlých oblastech

2014_WP3_TL3_2a.pdf

3.2b

Výroba a navrhování konstrukcí z UHPC

2014_WP3_TL3_2b.pdf

3.3

Příprava metodiky pro stanovení stavu existujících mostů

 

3.3a

Příprava metodiky pro stanovení stavu existujících mostů (část 1 - mosty ocelové a betonové)

2014_WP3_TL3_3a.pdf

3.3b

Technologie ověření spolupůsobení oddělených částí mostní klenby

2014_WP3_TL3_3b.pdf

3.4

Dlouhodobé sledování mostních konstrukcí

 

3.4a

Dlouhodobé sledování odezvy ocelobetonového mostu na zatížení dopravou a teplotou

2014_WP3_TL3_4a.pdf

3.4b

Dlouhodobé sledování železniční estakády přes

Masarykovo nádraží

2014_WP3_TL3_4b.pdf

3.4c

Dlouhodobé sledování dálničního mostu u Oparna

2014_WP3_TL3_4c.pdf

3.4d

Dlouhodobé sledování odezvy ocelobetonových mostů při výstavbě a provozu

2014_WP3_TL3_4d.pdf

3.5

Ověřování materiálů pro opravy a rekonstrukce mostů

 

3.5a

Filigránové prvky ztraceného bednění

2014_WP3_TL3_5a.pdf

3.5b

Využití FRP materiálů pro mostovky provizorních mostů

2014_WP3_TL3_5b.pdf

3.5bb

Využití FRP materiálů pro mostovky provizorních mostů

Příloha 1 – analýza hmotnosti mostovky na zatížitelnost soupravy MS

2014_WP3_TL3_5bb.pdf

3.5c

Diagnostický průzkum protikorozní ochrany stávajících ocelových mostů, metody a zkoušky pro určení jejího stavu a jejího poškození, návrhy pro obnovu / údržbu PKO

2014_WP3_TL3_5c.pdf

3.6

Příprava a realizace experimentální stavby z UHPC

 

3.6.a

Experimentální ověřování předem předpjatých nosníků z UHPC

2014_WP3_TL3_6a.pdf

3.6.b

Konstrukční výplň mostního zábradlí z UHPC panelu

2014_WP3_TL3_6b.pdf

3.6.c

Využití UHPC na lávce v Čelákovicích

2014_WP3_TL3_6c.pdf

3.7

Vývoj postupů pro údržbu a opravy častých závad menších mostů

 

3.7

Postupy pro údržbu a opravy nejfrekventovanějších závad menších mostů

2014_WP3_TL3_7.pdf

3.8

Problematika numerického modelování složitých mostních konstrukcí

 

3.8a

Nárůst průhybů komorových mostů v důsledku ochabnutí smykem stanovený s použitím rámových výpočtů

2014_WP3_TL3_8a.pdf

3.8b

Využití numerické analýzy pro návrh a ověření mostních svodidel

2014_WP3_TL3_8b.pdf

3.9

Vývoj konstrukčních detailů pro spolehlivou a dlouhodobou funkci mostů

 

3.9

Postupy pro údržbu a opravy nejfrekventovanějších závad menších mostů

2014_WP3_TL3_9.pdf

3.12

Vývoj pokrokových technologických postupů pro výstavbu mostů

 

3.12

Řešení ztraceného bednění u spřažených konstrukcí pomocí tenkostěnných vláknobetonových desek s hybridní výztuží

2014_WP3_TL3_12.pdf

3.14

Příprava technických podmínek pro železniční svršek na mostech

 

3.14

Technické podmínky pro železniční svršek na mostě

2014_WP3_TL3_14.pdf

 

 

 

WP4

Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická

 

4.1

Příprava TP minimalizace rizik při výstavbě tunelů

 

4.1.1

Postupy výstavby hloubených tunelů

2014_WP4_TL4_1_1.pdf

4.1.2

Postupy výstavby ražených tunelů

2014_WP4_TL4_1_2.pdf

4.2

Vývoj vláknobetonu a jeho aplikace na konstrukci

 

4.2.1a

Experimentální vývoj vláknobetonu pro tunelová ostění

2014_WP4_TL4_2_1a.pdf

4.2.1b

Vláknobeton v režimu čistého smyku

2014_WP4_TL4_2_1b.pdf

4.3

Vývoj vodonepropustného betonového ostění

 

4.3.1

Složení betonů pro vodonepropustné monolitické ostění

2014_WP4_TL4_3_1.pdf

4.3.2

Aplikace vodonepropustných tunelových ostění

2014_WP4_TL4_3_2.pdf

4.3.3

Technologie výstavby vodonepropustného tunelového ostění – těsnění spár

2014_WP4_TL4_3_3.pdf

4.4

Vývoj spřaženého primárního a sekundárního ostění

 

4.4.1

Spřažené primární a sekundární ostění

2014_WP4_TL4_4_1.pdf

 

 

 

WP5

Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

 

5.1

Nástroje a metody modelování vlivu dopravy a dopravní infrastruktury na životní prostředí

 

5.1.1

Změny hlukově absorbčních vlastností silničních povrchů a  vliv čištění povrchů na zlepšení negativních dopadů hluku na životní prostředí

2014_WP5_TL5_1_1.pdf

5.2

Nástroje a technická řešení omezování hlukové zátěže a vibrací

 

5.2.2

Hodnocení vibračních a akustických parametrů od železniční dopravy

2014_WP5_TL5_2_2.pdf

5.2.3

Měření hladin akustického tlaku v okolí ocelové mostní konstrukce

2014_WP5_TL5_2_3.pdf

5.3

Lokálně dostupné materiály, stavební odpady a vedlejší produkty průmyslové a energetické výroby

 

5.3.1

Metody vyluhování a stanovení standardů z hlediska přítomnosti nebezpečných látek

2014_WP5_TL5_3_1.pdf

5.3.2

Postupy vzorkování a metod charakterizace lokálních materiálů, odpadů a vedlejších produktů

2014_WP5_TL5_3_2.pdf

5.4

Znečištění ovzduší a vody - měřící postupy

 

5.4.1

Monitoring drenážních vod v tunelech, vznik sintrů, údržba drenáží

2014_WP5_TL5_4_1.pdf

5.4.2

Vliv chemické zimní údržby silnic na terestrické ekosystémy

2014_WP5_TL5_4_2.pdf

5.4.3

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v rezidenčních oblastech

2014_WP5_TL5_4_3.pdf

 

 

 

WP6

Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

 

6.1

Nové a progresivní diagnostické metody

 

6.1.1

Databáze nových a progresivních diagnostických metod se vzorovými příklady jejich uplatnění

2014_WP6_TL6_1_1.pdf

6.1.2

Měřicí vozidlo osazené různými diagnostickými technikami pro měření parametrů vozovek a jejich blízkého okolí, měření za vysokých rychlostí

2014_WP6_TL6_1_2.pdf

6.2

Vážení vozidel za pohybu (WIM)

 

6.2.1

Databáze vzorových řešení systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) a způsobu jejich uplatnění

2014_WP6_TL6_2_1.pdf

6.2.2

Vzorový systém vážení vozidel za pohybu (WIM) na vybraném úseku vozovky

2014_WP6_TL6_2_2.pdf

6.3

Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury

 

6.3.1

Databáze vzorových řešení systémů kontinuálního monitorování

2014_WP6_TL6_3_1.pdf

6.3.2

Vzorový systém kontinuálního monitorování vybraného úseku vozovky pozemní komunikace

2014_WP6_TL6_3_2.pdf

6.4

Požáry v tunelech – ověření a návrh scénářů úniku

 

6.4.1

Modely šíření ohně a toxických plynů při haváriích v tunelech

2014_WP6_TL6_4_1.pdf

6.4.2

Evakuační scénáře a optimalizace únikových cest při požárech v tunelech v závislosti na šíření ohně a toxických látek

2014_WP6_TL6_4_2.pdf

 

 

 

WP7

Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

 

7.1

Analýza současného stavu systémů řízení

 

7.1.1

Rizika staveb dopravní infrastruktury

2014_WP7_TL7_1_1.pdf

7.2

Modely a nástroje pro tvorbu systémů řízení

 

7.2.1

Zvýšení efektivnosti přípravy a realizace dopravních staveb – veřejné zakázky

2014_WP7_TL7_2_1.pdf

7.2.2

Zavedení standardizace do procesu přípravy a realizace dopravních staveb

2014_WP7_TL7_2_2.pdf

7.3

Verifikace a validace modelů a nástrojů pro tvorbu systémů řízení

 

7.3.1

Předpověď iniciační doby koroze betonářské výzuže vlivem karbonatace a účinku chloridů

2014_WP7_TL7_3_1.pdf

7.3.3

Formulace, implementace a verifikace efektivního výpočetního modelu ražby tunelu

2014_WP7_TL7_3_3.pdf

 

 

 

WP8

Řízení projektu a diseminace

 

8.1

Organizace schůzí výborů projektu

 

8.1.1

Jednání Řídícího výboru, Vědeckého výboru a Průmyslového výboru

2014_WP8_TL8_1_1.pdf

8.2

Organizace pravidelných workshopů

 

8.2.1

Participace na pravidelných konferencích

2014_WP8_TL8_2_1.pdf