Technické listy 2015

Sbornik_TL_CESTI_2015.pdf

WP1

Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností

 

1.1

Asfaltové vrstvy pro vozovky s vylepšenými funkčními parametry a vysokou výkonností

 

1.1.4

Únavové charakteristiky asfaltových směsí typu VTM a RBL

2015_WP1_TL1_1_4.pdf

1.1.5

Porovnání účinnosti aditiv pro nízkoteplotní asfaltové směsi zkušebními úseky

2015_WP1_TL1_1_5.pdf

1.1.6a

Asfaltová směs s pojivem typu PMB a s příměsí aramidových vláken FORTA FI

2015_WP1_TL1_1_6a.pdf

1.1.6b

Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti druhé generace

2015_WP1_TL1_1_6b.pdf

1.1.6c

Asfaltové směsi s vyšším obsahem pojiva pro podkladní vrstvy vozovek (směsi typu „Rich Bottom Layer“)

2015_WP1_TL1_1_6c.pdf

1.1.7

Posouzení vlivu vybraných přilnavostních přísad včetně jejich teplotní stability

2015_WP1_TL1_1_7.pdf

1.2

Trvanlivé CB kryty včetně inovativních pojiv a aplikací pro rychlé opravy

 

1.2.2

Nové typy betonů pro CB kryty vozovek s využitím směsných cementů a vedlejších energetických produktů

2015_WP1_TL1_2_2.pdf

1.3

Technická řešení obnovy a souvislé údržby založená na konceptu plně recyklovatelné vozovky

 

1.3.1

Hloubková analýza asfaltového R-materiálu z hlediska vlastností zdegradovaného asfaltového pojiva

2015_WP1_TL1_3_1.pdf

1.3.2

Vliv rejuvenátoru v asfaltové emulzi pro směsi recyklace za studena na charakteristiky výsledné směsi

2015_WP1_TL1_3_2.pdf

1.3.3

Posouzení vícenásobné recyklovatelnosti u asfaltových směsí prováděných za horka

2015_WP1_TL1_3_3.pdf

1.4

Návrhy vozovek s využitím probabilistických predikčních modelů a parametrů užitného chování

 

1.4.1

Rozvoj  uplatnění  efektivních  nástrojů  a  podmínek  pro modelování  dopravních  staveb  ve  3D včetně vizualizace

2015_WP1_TL1_4_1.pdf

1.4.2

Únavová analýza cementobetonového krytu vozovek PK

2015_WP1_TL1_4_2.pdf

1.4.3

Využití postupů full-scale testing pro přesnou simulaci užitného chování konstrukcí vozovek

2015_WP1_TL1_4_3.pdf

1.4.4

Limity stávajících metodik návrhu vozovek v ČR a na Slovensku z pohledu uvažování delšího návrhového období

2015_WP1_TL1_4_4.pdf

1.5

Technologické inovace podkladních vrstev, zlepšování zemin, stabilizace a využití geosyntetik

 

1.5.1

Ucelený katalog poruch odvodnění pozemních komunikací a řešení pro specifické problémy odvodnění

2015_WP1_TL1_5_1.pdf

1.6

Systémy a inovativní řešení odvodnění konstrukcí vozovek

 

1.6.1

Limitní faktory využitelnosti vybraných typů vedlejších energetických produktů v zemních tělesech pozemních komunikací

2015_WP1_TL1_6_1.pdf

WP2

Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

 

2.1

Popis rozhodujících aspektů ovlivňujících náklady, popis technických problémů a jejich příčin

 

2.1.3

Sledování vybraných aspektů ovlivňujících náklady staveb

2015_WP2_TL2_1_3.pdf

2.2

Statické a dynamické analýzy drážních staveb, modelování konstr. a součástí kolejové jízdní dráhy

 

2.2.2

Zjištění tuhosti jízdní dráhy po délce vysokorychlostní výhybky pomocí výpočtového modelování

2015_WP2_TL2_2_2.pdf

2.3

Management stavební činnosti a údržbových prací – rozvoj pokročilých technol. postupů, strategie

 

2.3.1

Analýza problémů ve vztahu mezi investorem, zhotovitelem a správcem staveb železniční infrastruktury

2015_WP2_TL2_3_1.pdf

2.3.2

Sledování zkušebního úseku Rohatec

2015_WP2_TL2_3_2.pdf

2.4

Návrh nových konstrukcí a výrobků drážních staveb

 

2.4.1

Zkušební úsek se stabilizačním geokompozitem uloženým pod kolejové lože v úseku Domažlice - Havlovice

2015_WP2_TL2_4_1.pdf

2.4.2

Metodika sledování a hodnocení periodických vlnovitých vad pojížděné plochy kolejnice

2015_WP2_TL2_4_2.pdf

2.4.3

Vývoj výhybky J60-1:33,5-8000/4000/14000-PHS

2015_WP2_TL2_4_3.pdf

2.4.4

Pevná jízdní dráha a konstrukce přechodové oblasti

2015_WP2_TL2_4_4.pdf

2.4.5

Využití nedestruktivních metod stanovení modulu pružnosti popílkového stabilizátu ke zjištění porušenosti zkušebních těles

2015_WP2_TL2_4_5.pdf

2.5.

Implementace nových konstrukcí a výrobků, technologií a strategií drážních staveb

 

2.5.1

Zkoušení statické tuhosti podložek pod patu kolejnice

2015_WP2_TL2_5_1.pdf

2.5.2

Monitoring zkušebního úseku v žst. Ústí nad Orlicí

2015_WP2_TL2_5_2.pdf

2.5.3

Organizace výlukové činnosti

2015_WP2_TL2_5_3.pdf

2.5.4

Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami

2015_WP2_TL2_5_4.pdf

WP3

Mosty - efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

 

3.2

Vývoj a zkoušení nových materiálů pro aplikaci na mostních stavbách

 

3.2.a

Prefabrikát opěrné zdi z vláknobetonu

2015_WP3_TL3_2a.pdf

3.2.b

Vliv redukované soudržnosti předpínací výztuže

2015_WP3_TL3_2b.pdf

3.3

Příprava metodiky pro stanovení stavu existujících mostů

 

3.3a

Příprava metodiky pro stanovení stavu existujících mostů (část 1 - mosty ocelové)

2015_WP3_TL3_3a.pdf

3.3b

Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu – postup měření

2015_WP3_TL3_3b.pdf

3.3c

Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu – vyhodnocení měření

2015_WP3_TL3_3c.pdf

3.4

Dlouhodobé sledování mostních konstrukcí

 

3.4a

Sledování vlivu reálných tuhostí nadpodporové části ocelobetonových mostů na deformace

2015_WP3_TL3_4a.pdf

3.4b

Dlouhodobé sledování estakády přes Masarykovo nádraží

2015_WP3_TL3_4b.pdf

3.5

Ověřování materiálů pro opravy a rekonstrukce mostů

 

3.5

Výroba a zkoušky zábradelních panelů z UHPC

2015_WP3_TL3_5.pdf

3.6

Příprava a realizace experimentální stavby z UHPC

 

3.6

Lávka pro pěší z UHPC přes Opatovický kanál

2015_WP3_TL3_6.pdf

3.7

Vývoj postupů pro údržbu a opravy častých závad menších mostů

 

3.7a

Vývoj postupů pro údržbu a opravy častých závad menších mostů

2015_WP3_TL3_7a.pdf

3.7b

Řešení dobetonávky dilatačních závěrů, kde beton tvoří zároveň pojížděnou část vozovky

2015_WP3_TL3_7b.pdf

3.8

Problematika numerického modelování složitých mostních konstrukcí

 

3.8

Smykové vlastnosti vláknobetonu + ztráty předpětí od dotvarování na komorových mostech se zahrnutím nejistot vlivů prostředí

2015_WP3_TL3_8.pdf

3.9

Vývoj konstrukčních detailů pro spolehlivou a dlouhodobou funkci mostů

 

3.9

Vývoj konstrukčních detailů pro spolehlivou a dlouhodobou funkci mostů

2015_WP3_TL3_9.pdf

3.10

Vývoj postupů pro vyhodnocení celkových nákladů mostní konstrukce

 

3.10a

Odhad jednotkové investiční ceny mostních konstrukcí

2015_WP3_TL3_10a.pdf

3.10b

Nástroj pro optimalizaci spřažených ocelobetonových mostů

2015_WP3_TL3_10b.pdf

3.11

Vývoj technických podmínek pro návrh, realizaci a zkoušení vozovek na mostě

 

3.11

Vývoj technických požadavků pro návrh, realizaci a zkoušení vozovek na mostě

2015_WP3_TL3_11.pdf

3.12

Vývoj pokrokových technologických postupů pro výstavbu mostů

 

3.12

Řešení ztraceného bednění u spřažených konstrukcí pomocí tenkostěnných vláknobetonových desek s hybridní výztuží

2015_WP3_TL3_12.pdf

3.14

Příprava technických podmínek pro železniční svršek na mostech

 

3.14

Technické podmínky pro železniční svršek na mostě

2015_WP3_TL3_14.pdf

WP4

Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická

 

4.1

Příprava TP minimalizace rizik při výstavbě tunelů

 

4.1.3

Koncept TP – minimalizace rizik při výstavbě tunelů

2015_WP4_TL4_1_3.pdf

4.2

Vývoj vláknobetonu a jeho aplikace na konstrukci

 

4.2.1

Beton vyztužený rozptýlenou ocelovou výztuží - drátky. Únosnost drátků v závislosti na jejich orientaci.

2015_WP4_TL4_2_1.pdf

4.3

Vývoj vodonepropustného betonového ostění

 

4.3.2

Specifikace betonu a vliv krystalizace

2015_WP4_TL4_3_2.pdf

4.3.3

Vysýchání a smršťování betonu

2015_WP4_TL4_3_3.pdf

4.3.4

Technické podmínky pro vodonepropustné betonové konstrukce – část 1

2015_WP4_TL4_3_4.pdf

4.4

Vývoj spřaženého primárního a sekundárního ostění

 

4.4.1

Spřažené primární a sekundární ostění

2015_WP4_TL4_4_1.pdf

4.5

Vývoj pokrokových tunelových ostění pro mechanizované tunelování

 

4.5.1

Zajištění vodonepropustnosti segmentového ostění

2015_WP4_TL4_5_1.pdf

4.6

Vývoj jednoplášťového tunelového ostění ze stříkaného betonu

 

4.6.1

Aplikace stříkaného betonu

2015_WP4_TL4_6_1.pdf

4.6.2

Personální certifikace operátorů trysky

2015_WP4_TL4_6_2.pdf

4.6.3

Řízení jakosti stříkaného betonu

2015_WP4_TL4_6_3.pdf

4.6.4

Jednoplášťová ostění u konvenčních ražeb

2015_WP4_TL4_6_4.pdf

WP5

Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

 

5.1

Nástroje a metody modelování vlivu dopravy a dopravní infrastruktury na životní prostředí

 

5.1.2

Vývoj nástroje pro posuzování recyklačních technologií asfaltových vozovek s důrazem na uhlíkovou stopu

2015_WP5_TL5_1_2.pdf

5.2

Nástroje a technická řešení omezování hlukové zátěže a vibrací

 

5.2.2

Změny hlukově absorbčních vlastností silničních povrchů a vliv čištění povrchů na zlepšení negativních dopadů hluku na životní prostředí

2015_WP5_TL5_2_2.pdf

5.2.3

Měření hladin akustického tlaku v okolí ocelové mostní konstrukce – stav po rekonstrukci

2015_WP5_TL5_2_3.pdf

5.2.4

Monitorování výztuží železobetonových a předpjatých konstrukcí metodou akustické emise

2015_WP5_TL5_2_4.pdf

5.3

Lokálně dostupné materiály, stavební odpady a vedlejší produkty průmyslové a energetické výroby

 

5.3.2

Využití fluidiních popílků jako substitučního minerálního materiálu v podkladních vrstvách vozovek

2015_WP5_TL5_3_2.pdf

5.3.3

Vývoj a posouzení CRMB pojiva s využitím aktivované jemně mleté pryže a nového typu katalyzátoru AKH

2015_WP5_TL5_3_3.pdf

5.4

Znečištění ovzduší a vody - měřící postupy

 

5.4.1

Kontrola, monitoring a údržba drenážních systémů

2015_WP5_TL5_4_1.pdf

5.4.2

Kontaminace životního prostředí v okolí komunikací

2015_WP5_TL5_4_2.pdf

5.4.3

Adsorpce polycyklických aromatických uhlovodíků na vybraných frakcích tuhých částic

2015_WP5_TL5_4_3.pdf

 

 

 

WP6

Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

 

6.1

Nové a progresivní diagnostické metody

 

6.1.1

Databáze nových a progresivních diagnostických metod se vzorovými příklady jejich uplatnění

2015_WP6_TL6_1_1.pdf

6.3

Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury

 

6.3.1

Databáze vzorových řešení systémů kontinuálního monitorování se vzorovými příklady jejich uplatnění

2015_WP6_TL6_3_1.pdf

6.3.2

Vzorový systém kontinuálního monitorování vybraného úseku vozovky pozemní komunikace

2015_WP6_TL6_3_2.pdf

6.4

Požáry v tunelech – ověření a návrh scénářů úniku

 

6.4.1

Modely šíření ohně a toxických plynů při haváriích v tunelech

2015_WP6_TL6_4_1.pdf

6.4.2

Evakuační scénáře a optimalizace únikových cest při požárech v tunelech v závislosti na šíření ohně a toxických látek

2015_WP6_TL6_4_2.pdf

 

 

 

WP7

Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

 

7.2

Modely a nástroje pro tvorbu systémů řízení

 

7.2.2

Zavedení systému kalkulací a rozpočtů pro stavby dopravní infrastruktury

2015_WP7_TL7_2_2.pdf

7.3

Verifikace a validace modelů a nástrojů pro tvorbu systémů řízení

 

7.3.2

Optimalizace složení alumosilikátových materiálů pro trvanlivé dopravní stavby

2015_WP7_TL7_3_2.pdf

7.3.3

Analýza rizika požáru v silničních tunelech

2015_WP7_TL7_3_3.pdf

7.4

Metodické pokyny a uplatnění nástrojů v řídící a technické praxi

 

7.4.1

Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb

2015_WP7_TL7_4_1.pdf

 

 

 

WP8

Řízení projektu a diseminace

 

8.1

Organizace schůzí výborů projektu

 

8.1.1

Jednání Řídícího výboru, Vědeckého výboru a Průmyslového výboru

2015_WP8_TL8_1_1.pdf

8.2

Organizace pravidelných workshopů

 

8.2.1

Participace na pravidelných konferencích

2015_WP8_TL8_2_1.pdf