INTRANET
 
 

CarboChlorCon
Software
Autor: Vít Šmilauer, Karel Pohl – oba ČVUT v Praze
RIV/68407700:21110/14:00225072
 

Software předpovídá iniciační dobu koroze výztuže v železobetonových prvcích. Uvažují se dva degradační mechanismy pro korozi výztuže – karbonatace betonu a šíření chloridů. Predikce jsou doplněny o vliv šířky trhlin, které významně zkracují iniciační dobu. Software uvažuje zejména směsné cementy, pojivové součinitele v rozmezí 0,3 – 0,7, vliv prostředí a vliv šířky trhlin. Software CarboChlorCon je spolu s manuálem ke stažení na http://mech.fsv.cvut.cz/~smilauer/index.php?id=software. Výsledek vznikl v rámci balíčku WP7, široké uplatnění najde v oblasti silničních, železničních, mostních i tunelových staveb (WP1 – WP4).

RPN gener - Risk Priority Number Generator pro PREV v.3.6.5
Software
Autoři: Petr Dlask, Eduard Hromada, Václav Beran – všichni Fakulta stavební ČVUT v Praze
RIV/68407700:21110/14:00223186

SW aplikace slouží k hodnocení struktury projektu s použitím indexu RPN - Risk Priority Number. Pro jednotlivé části projektu je hodnocen RPN a simulační metodou jsou získávány doplňující hodnotící parametry. Výsledkem je hodnocení projektu jako celku nebo jeho jednotlivých částí. Opakovaným hodnocením v čase je získán obraz efektivity zaváděných opatření pro eliminaci rizikových vlivů v projektu. http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Science/Cesti/PREV_3_6.html

Mass Concrete App - Temperature Module
Software
Autoři: Wilson Ricardo Leal da Silva, Vít Šmilauer – oba ČVUT v Praze
RIV/68407700:21110/14:00226573

The Mass Concrete App - Temperature Module enables predicting maximum temperature in mass concrete structures based on mix composition and ambient conditions. Both the International and the Imperial System of Units are supported by the app. https://itunes.apple.com/cz/app/mass-concrete-app-temperature/id896427923?mt=8

RIRI
Software
Autor: Josef Žák, Jan Valentin – oba Fakulta stavební ČVUT v Praze
http://d2051.fsv.cvut.cz/riri.htm

Program RIRI by vytvořen za účelem hodnocení geometrické kvality vrstev vozovek pozemních komunikací z dat laserového skenování. RIRI umožňuje provádění analýzy podélný a příčných nerovností, měřené standardně latí dle ČSN EN 13036-7, a mezinárodního indexu nerovností. Vypočtená data je možné v programu prohlížet a lokalizovat tak úseky a jim odpovídající parametry. Dále je možné využít export dat pro prohlížení dat v jiných nástrojích a tvorbu protokolů. RIRI je nástroj pro analýzu dat o mračnech bodů získaných pomocí metody laserového scanování. Software byl vytvořen v programovém jazyce Python.

Automatic Specimen Evaluation of Fibres ASEF 2.0
Software
Autor: Filip Hejnic, Josef Fládr – oba ČVUT v Praze
RIV/68407700:21110/14:00218218

Program ASEF umožňuje ověření homogenity drátkobetonu pomocí kombinace optických a numerických metod. Na základě speciálního algoritmu vyvinutého v prostředí MATLAB je provedena detekce ocelových vláken z předem vytvořené fotografie řezu drátkobetonového tělesa. Drátky jsou na fotografii nalezeny, je vyhodnoceno jejich rozložení po průřezu. Vyhodnocení je provedeno pomocí histogramu četností zobrazujícího skupiny drátků s danou maximální vzdáleností od nejbližšího dalšího drátku a pomocí křivky rozložení drátků, která říká, jaké procento drátků se nachází v oblasti mezi spodní hranou a zvolenou výškou prvku. Možný je též export dat do formátů .xls, .doc nebo .jpg a jejich další zpracování. Výsledek bude mít praktické využití i pro mostní stavby. Při prezentacích program zaujal řadu firem pracujících s drátkobetonem (Metrostav, Metroprojekt, SUDOP, SATRA), předpokládá se tedy jeho široké využití.

OptiRec TM
Software
Autoři: Václav Snížek, Jan Valentin – oba ČVUT v Praze

Nově vyvinutý nástroj OptiRec, založený na aplikaci MS Excel, provádí výpočty odhadovaných nákladů zvoleného typu technologie obnovy vozovky a zejména pak uhlíkové stopy. Výstupy provedených výpočtů lze využít pro volbu nejvíce přijatelného řešení recyklace za studena z hlediska vlivu na životní prostředí. Tento přístup může být důležitý pro správce silniční sítě, místní samosprávy nebo ministerstvo dopravy. Výsledky aktuální verze jednoduchého kalkulátoru by měly podpořit další rozvoj vhodného komplexního nástroje, který by byl plně využitelný v oblasti silničního stavitelství všemi účastníky.

Dovetail FA 1.0
Software
Autor: Karel Šobra – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Software Dovetail FA umožňuje řešit rozložení sil v jednostranném rybinovém spoji. Je možno řešit odezvu ma jednotlivé síly nebo jejich kombinaci. Rpzložení sil je řešeno pomocí principu virtuálních prací. Uživatel může specifikovat rozměry spoje a velikost zatížení. Software je z důvodu maximální dostupnosti pro běžné projektanty vytvořen v prostředí Microsoft Excel.

B4calc
Software
Autor: Vojtěch Kolínský – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Program zpřístupňuje širší technické veřejnosti nový model B4 pro predikci dotvarování a smršťování v betonových konstrukcích, který byl zveřejněn začátkem roku 2015. Jeho autorem je prof. Z. P. Bažant a tým dalších odborníků. Model zpřesňuje a rozšiřuje předcházející model B3, zvýšený počet vstupních parametrů tohoto komplexního modelu však vede k jeho vyšší složitosti, a proto je nutné mít výpočetní nástroje k jeho praktické aplikaci. http://people.fsv.cvut.cz/www/kolinvoj/Veda.html

CB_Design
Software
Autoři: Petr Pánek, Ludvík Vébr, Novotný – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Software obsahující inovovanou návrhovou metodu CB vozovek odstraňuje závažné nedostatky původního postupu podle technických podmínek TP170, a to hlavně z hlediska nedostatečného zohlednění únosnosti podkladních vrstev a nevhodného modelování stavu napjatosti desek CB vozovky od účinků vnějšího zatížení a účinků teploty.

Kalkulátor pro výpočet uhlíkové stopy pro stavby dopravní infrastruktury – zpráva
Původce: Libor Špička, Jiří Jedlička - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

V úvodním roce 2015 byla provedena hloubková analýza mezinárodních projektů a dostupných zahraničních studií zabývajících se problematikou posuzování životního cyklu silničních konstrukcí. V rámci analýzy byly identifikovány významné materiálové, energetické a emisní toky v definovaných fázích životního cyklu. Na základě výsledků analýzy byly stanoveny hranice systému. Hranice systému byly stanoveny pro jednotlivé etapy životního cyklu dopravních staveb silniční infrastruktury, tj. výstavba, údržba a opravy, rekonstrukce, provoz, likvidace. S využitím navržených hranic systému a analyzovaných aktivit ve fázích životního cyklu byl navržen obecný rámec modulárního systému kalkulátoru vhodný pro širší uplatnění. Získané poznatky jsou využity při vlastní tvorbě kalkulátoru uhlíkové stopy pro stavby dopravní infrastruktury. Využití tohoto kalkulátoru se předpokládá v rámci zpracování projektové dokumentace při plánování, výstavbě a údržbě dopravní infrastruktury a při hodnocení environmentálních dopadů dopravní infrastruktury v celém životním cyklu. Výsledky řešení jsou shrnuty v interní zprávě.

Software TunnelCond - kondenzace v tunelech
Původce: Vít Šmilauer, Jan Pruška, Jan L. Vítek (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Autorizovaný software TunnelCond umožňuje výpočet zkondenzované vodní páry z proudění vzduchu uvnitř tunelu. Software se skládá ze dvou částí: simulace 2D nestacionární úlohy vedení tepla na řezech tunelu v balíku OOFEM a xlsx souboru pro výpočet bilance vodní páry. 2D simulace nestacionární úlohy vedení tepla umožňuje uvažovat libovolné počáteční a okrajové podmínky úlohy. Výsledkem je pole teplot v zemině/hornině a na ostění tunelu. Modelový výpočet je proveden pro tunel Blanka. Software je ke stažení zde.

RIRI V2 - Program určený k analýze geometrických vlastností, podélných a příčných nerovností (Roughness) a mezinárodního indexu nerovností (IRI).
Software
Autor: Josef Žák, Jan Valentin – oba Fakulta stavební ČVUT v Praze

Základní verze RIRI vznikla v roce 2015. Druhá verze umožňuje změnu délky latě při měření nervností, pokročilé prohlížení výsledků analýzy čtvrtvozidla v jednom grafu společně s podélným profilem a generování textových výstupů určených pro tvorbu zkušebních protokolů.

TunnelCond - Program pro výpočet kondenzace vodní páry v tunelech
Software
uvolněn pod licencí LGPL, verze 3
Autoři: doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Pruška, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. - všichni Fakulta stavební ČVUT v Praze

Autorizovaný software se skládá ze dvou částí:
• Nestacionární teplotní analýza ostění tunelu. Zde lze identifikovat místa pro kondenzaci vodních par. 2D výpočet probíhá v softwaru OOFEM 2.4 dev na dané geometrii, okrajové podmínky jsou zadány ve formě průběhů teplot, teplot vnějšího vzduchu. Dále jsou zadány počáteční podmínky.
• Množství kondenzátu se vypočte z bilance vodních par na vstupu a výstupu tunelu a je v přiloženém xlsx souboru. Zde vstupuje do výpočtu rychlost proudění vzduchu a jeho relativní vlhkost. Teploty z předešlého výpočtu indikují, kde dochází ke kondenzaci.
Software je ukázán na tunelu Blanka, konkrétně na dvou charakteristických řezech pro hloubenou a raženou část.

Modely pro hodnocení rizika poruch vlivem interakce dopravních a okolních staveb
(Software)
Autoři: Jiří Šejnoha, Tomáš Janda – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Hodnocení rizika, definovaného jako součin pravděpodobnosti nepříznivé události a nákladů spjatých s touto událostí, představuje relativně komplikovaný proces. Nejprve je potřeba identifikovat možné nepříznivé události a stanovit s nimi související náklady a dále je třeba odhadnout pravděpodobnost, že tyto události nastanou. Předkládaná programová infrastruktura se věnuje druhé části, tedy odhadu pravděpodobnosti, že nastane nepříznivá událost. K tomu jsou využita již existující pozorování a data z monitoringu, která vedou na stanovení posteriorní prediktivní hustoty pravděpodobnosti sledované veličiny, např. sedání na terénu vyvolaného ražbou tunelu. K jednotlivým výpočetním krokům je v modelu využito několik volně a komerčně dostupných programů (GEO5, Tunel 2D3D, JAGS a F# Interactive).
Vysledek je zveřejněn na https://mech.fsv.cvut.cz/TE01020168V017/#!index.md

Nástroj pro optimalizaci spřažených ocelobetonových mostů
(Software)
Autoři: Pavel Ryjáček, Jan Žitný

Název softwaru je COMPLOT (Coposite Bridges Lifecycle Optimizaton Tool). Jedná se o nástroj pro optimalizaci spřažených ocelobetonových mostů na základě LCA (Lifecycle Assesment) a LCC (Lifecycle Cost). Program byl vytvořen v prostředí MATLAB a je dostupný jako samostatně spustitelná aplikace.
Program je schopen na základě uživatelských vstupů optimalizovat konstrukci z pohledu udržitelnosti, ta se skládá z několika kategorií hodnocení ekonomických a ekologických dopadů stavby v průběhu její životnosti. Vstup do programu probíhá přes excelovou tabulku, kde uživatel na několika listech definuje geometrii mostu, fáze výstavby, stanovení výměr konstrukce, ceny stavebních prací a jejich ekologické dopady, dopravní situaci na mostě a jeho okolí a chod optimalizační metody.
Společně se softwarem je dodán i podrobný návod pro instalaci a chod programu. Součástí manuálu je také shrnutí problematiky a předpoklady učiněné pro výpočet, posouzení a hodnocení jednotlivých kritérií udržitelnosti. Software je ke stažení zde.

AMPFIRE
(Software)
Autoři: Eva Novotná, Jan Sýkora, Jiří Šejnoha, Fakulta stavební ČVUT v Praze

SW AMPFIRE (Advanced Methods in Prediction of Fire RIsk in Road TunnEl) je tvořen třemi podprogramy PRETRAFE, CHArMED a FERRATE.

-PRETRAFE (PREdiction of TRAffic Flow Evolution) analyzuje dopravní proud ve dvou pruzích tvořený osobními vozy (PC), nákladními vozy a autobusy (TB) vzájemně oddělenými mezerami (V) jako náhodný Markovův řetězec. Výsledkem je vývoj pravděpodobnosti stavů, v nichž se v daném místě vyskytuje alespoň jeden TB. Výsledky jsou vstupem do programu FERRATE (FirE Risk in RoAd TunnEl).

- CHArMED (Coupled HeAt and MoisturE transport in concrete at elevateD temperatures) analyzuje dopad požáru na tunelové ostění (spalling a snížení pevnosti betonu) silničních tunelů. Vstupní data byla převzata z experimentálního požáru v tunelu v Runehamaru a funkčnost programu (výstupy) byla ověřena na panelech v pecích společnosti PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Výsledky jsou vstupem do programu FERRATE.

- FERRATE analyzuje riziko požáru jako pravděpodobnou škodu (objem ostění, které vyžaduje opravu/výměnu). Software je ke stažení zde.


Software pro uplatnění pokročilých rizikových metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech

(Software)

Autoři: Jiří Šejnoha a kol. – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Softwarový balík AMPFIRE (Advanced Methods in Prediction of Fire RIsk in Road TunnEl) je tvořen třemi podprogramy PRETRAFE, CHArMED a FERRATE.

PRETRAFE (PREdiction of TRAffic Flow Evolution) analyzuje dopravní proud ve dvou pruzích tvořený osobními vozy (PC), nákladními vozy a autobusy (TB) vzájemně oddělenými mezerami (V) jako náhodný Markovův řetězec. Výsledkem je vývoj pravděpodobnosti stavů, v nichž se v daném místě vyskytuje alespoň jeden TB. Výsledky jsou vstupem do programu FERRATE (FirE Risk in RoAd TunnEl).

CHArMED (Coupled HeAt and MoisturE transport in concrete at elevateD temperatures) analyzuje dopad požáru na tunelové ostění (spalling a snížení pevnosti betonu) silničních tunelů. Vstupní data byla převzata z experimentálního požáru v tunelu v Runehamaru a funkčnost programu (výstupy) byla ověřena na panelech v pecích společnosti PAVUS a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Výsledky jsou vstupem do programu FERRATE.

FERRATE analyzuje riziko požáru jako pravděpodobnou škodu (objem ostění, které vyžaduje opravu/výměnu).

 

Software s novými možnostmi vizualizace výsledků diagnostiky

(Software)

Autoři: Josef Stryk, Ilja Březiba, Michal Janků – Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Softwarový nástroj umožňuje vizualizaci a vyhodnocení výsledků diagnostiky stavu vozovky s asfaltovým krytem. Je určen pro hodnocení na projektové úrovni, tedy pro úseky vozovek, které byly určeny k údržbě/opravě/rekonstrukci. Pracuje v prostředí MS Excel, ale je možné ho spouštět i jako samostatnou aplikaci. stupní data načítá ze samostatných souborů a zobrazuje je v různých formách a kombinacích dle zadání uživatele. Některé sledované parametry se pouze načítají a zobrazují, jiné se zde přímo počítají. Výstupem jsou homogenní sekce vytvořené manuálně nebo poloautomaticky pro jednotlivé sledované parametry a při zohlednění všech dostupných podkladů dohromady. S drobnými úpravami a doplněním je možné tento nástroj aplikovat také na vozovky s cementobetonovým krytem.

 

Výpočtový softwarový nástroj pro simulace degradace vozovek

(Software)

Autoři: Petr Pánek, Ludvík Vébr

Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR, TP 170, při posuzování konstrukcí vozovek pracují s konstantními materiálovými charakteristikami. Aspekt změny vlivem stárnutí v aktuálně platné návrhové metodice není zohledněn. Výpočtový nástroj pro simulace degradace vozovek by měl více zohledňovat změnu výpočtových parametrů v závislosti na délce fungování konstrukčních vrstev (materiálů), a to díky následujícím rysům:

•  Akceptace více teplot pro stanovení závislosti modulů tuhosti na teplotě.

•  Promítnutí závislosti do vlivu stárnutí asfaltových materiálů.

•  Úprava stávajících charakteristik únavy v závislosti na stárnutí (dle dat získaných na FSv ČVUT v Praze) a teplotě (dle jiných návrhových metod).

•  Zapracování změny vlastností vrstev z nestmelených materiálů v čase.

 

 
 
 English