INTRANET
 
 

Vysokohodnotný ocelovými vlákny vyztužený beton
Přihláška mezinárodního patentu PCT/CZ2013/000161
Podána: 9. 12. 2013
Žadatel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Původce: Josef Fládr, Jan Vodička, Alena Kohoutková, Iva Broukalová

Řešení se týká nové receptury drátkobetonu ultravysokých pevností s cementovou matricí, u které se dosahuje ultravysokých charakteristických pevností v tlaku. Kompozitní materiál je vyráběn z domácích surovin, kovová vlákna mohou být získána dokonce z odpadu. Využití je možné v extremně namáhaných prvcích, jako jsou sloupy výškových budov, pilíře a mostovky v mostním stavitelství a pro konstrukce, které nelze za současných podmínek realizovat, tj. mimořádně staticky náročné a složité detaily betonových konstrukcí z pohledu jejich vyztužování jak betonářskou, tak i předpjatou výztuží. Zároveň je tento materiál svým složením velmi odolný proti zmrazovacím cyklům a klimatickému namáhání. Významná jsou také velmi malá přetvoření ze smršťování a dotvarování. Pro výrobu lze použít běžného strojního vybavení betonáren.

Spoj betonových segmentů tunelového ostění a způsob spojování těchto segmentů
Patent P 305 588
Zapsán: 11. 11. 2015
Majitel: Metrostav a.s. 100%
Původce: Petr Vítek, Karel Rössler

Byl patentován nový typ spojů betonových segmentů tunelového ostění uspořádaného do na sebe navazujících prstenců. Sousedící spojované segmenty jsou opatřeny proti sobě situovanými trubkami vytvářejícími kanálek, do kterého je zasazen ocelový trn, který se následně zainjektuje. Spoj je schopen zajistit vodotěsnost. Je využitelný zejména při zhotovování tunelových propojek nebo výklenků v tunelu, lze jej použít pro segmenty vyztužené běžnou betonářskou výztuží i rozptýlenou výztuží.

Způsob stanovení vlivu vláken, zejména syntetických, na přetvárné charakteristiky vláknobetonů vystavených dlouhodobému ohybovému namáhání
Patent P 304 566
Zapsán: 28. 5. 2014
Majitel: Josef Fládr, Jan Vodička
Původce: Fakulta stavební ČVUT v Praze
RIV/68407700:21110/14:00218693

Předmětem patentové ochrany je způsob zkoušení kvazidotvarování syntetických vláken užívaných pro výrobu vláknobetonu. Základní těleso ve tvaru hranolu se rozřeže podélně na čtyři shodné vzorky ve tvaru trámků. Jeden vzorek se vybere jako informační vzorek a podrobí se zkoušce ohybem s tříbodovým schématem zatížení až do úplného zlomení vzorku. Zbylé tři zkušební vzorky se podrobí zkoušce ohybem s tříbodovým schématem zatížení až do stanoveného průhybu. Po odtížení se tyto zkušební vzorky uloží na trvalé podpory, zatíží dlouhodobě působícím zatížením a v pravidelných časových intervalech se měří velikost průhybu. Z poměru velikosti průhybu na konci měření a počátečního průhybu se vyhodnotí náchylnost zkoušených vzorků k dotvarování vláknobetonu. Výsledek vznikl v rámci balíčku WP4, bude mít praktické využití i pro mostní stavby

Jednoosý smykový přístroj pro zkoušky asfaltových směsí
Přihláška mezinárodního patentu
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Universily of California - Berkekey

Vyvinuté zkušební zařízení Jednoosý zkušební přístroj (UST) je určené k měření smykových vlastností asfaltových směsí. Jedná se o sestavu, která je vkládána do univerzálního zkušebního přístroje, známého taktéž pod názvem Nottinghamský zkušební přístroj pro asfaltové směsi (NAT) nebo univerzální zkušební přístroj (UTM). Konkrétní popis přístroje je předmětem mezinárodní patentové přihlášky, tedy do ukončení patentového řízení nemůže být uveřejněn. Přístroj je výsledkem cíleného výzkumu v oboru asfaltových směsí, jež proběhl ve spolupráci s University of California, Berkeley, USA.

Koncový díl propustku snižující následky nehodového střetu s vozidlem
Patent P 306 005 B6
Zapsán: 4.5.2016
Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Původce: Marek Foglar

Technické řešení se týká čelních dílů propustků. Cílem je nalezení optimálního tvaru v případě malé výšky přesypávky nad troubou propustku. V těchto případech vede snaha o maximalizaci kapacity propustku často k návrhu svislého betonového čela s jeho fatálními dopady na vozidlo v případě nárazu.
Vyvinut byl nový tvar betonového čela propustku. Nový tvar má spodní část tvarově shodnou s navazující troubou propustku. Svislé stěny čela svým podélným sklonem kopírují sklon svahu tělesa nad propustkem přecházející komunikace. V případě sjetí vozidla do příkopu je vozidlo vedeno čely propustku přes ně vzhůru, za současné disipace energie dané deformací vozidla. Vozidlo ztrácí plynule svoji kinetickou energii, aniž by došlo k tvrdému nárazu s fatálními následky pro osádku vozidla. Zároveň je však zachována hydrotechnická kapacita propustku.

Automatizované zařízení pro ovládání dvoukanálového georadaru
Patent P 305 724 B6
Zapsán: 6.1.2016
Majitel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
Původce: Radek Matula, Josef Stryk, Karel Pospíšil

Technické řešení se týká zařízení pro diagnostiku dvoukanálovým georadarem se zaměřením na přesné zjištění rychlosti šíření elektromagnetického (EM) signálu zkoumaným prostředím (zejména vrstvami vozovek a betonovými vrstvami), s použitím rychlého a přesného automaticky řízeného oddalování vysílače a přijímače georadaru.
Výsledek navazuje na stejnojmenný výsledek typu F – užitný vzor, který byl vytvořen v rámci projektu v roce 2014.

Method of homogenization of high-performance or ultra-high-performance concrete

Patent (evropský) EP 3 351 518 B1

Zapsán: 03.07.2019 Bulletin 2019/27

Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Josef Fládr, Petr Bílý, Alena Kohoutková

 

Technologie míchání popsaná v patentu umožňuje dosáhnout zlepšení fyzikálních vlastností betonu snížením jeho vodního součinitele, aniž by došlo ke zhoršení zpracovatelnosti směsi. Takový postup je zcela unikátní, neboť je obecně známo, že snížení vodního součinitele bez dalších úprav směsi vede ke zhoršení zpracovatelnosti betonu. Využití patentovaného postupu vede v konečném důsledku k úspoře surovin s velkou uhlíkovou stopou (cementu, kameniva, přísad do betonu), jelikož ze získaného betonu lze navrhovat subtilnější konstrukce a omezit tak výrobu a spotřebu surovin. Na základě českého patentu, který byl výsledkem projektu v roce 2018, byl v roce 2019 získán patent evropský, který byl validován v Německu, Francii a Velké Británii. V současné době se připravuje smlouva o smlouvě budoucí se zájemcem o využití patentu na základě licence.

 

 
 
 English