INTRANET
 
 

Strategická výzkumná agenda je programový dokument, v němž jsou zformulovány společné strategické a operativní cíle projektu ve výzkumu, vývoji a inovacích. Odráží zájmy účastníků projektu z výzkumné i aplikační sféry. Na nejvyšší úrovni je členěna do osmi pracovních balíčků. Balíčky zastřešují skupiny věcně svázaných pracovních činností, jejichž řešení probíhá vždy v rámci určitých dílčích cílů. Harmonogram aktivit a výsledků projektu je k dispozici zde.

 

Pracovní balíčky (Work Packages)

WP1: Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností

Pracovní balíček je zaměřen na komplexní řešení problematiky silniční sítě. Snahou je zlepšit funkční parametry konstrukčních vrstev vozovky z hlediska trvanlivosti a životnosti, hledat nová materiálová řešení, optimalizovat systémy odvodnění vozovek a systémy obnovy a údržby vozovek s podporou maximální recyklovatelnosti.

Cílem je zejména snížení závislosti na omezených přírodních zdrojích a jejich lepší využití, snížení energetické náročnosti výstavby pozemních komunikací a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy.

WP2: Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

Balíček se soustředí na moderní železniční tratě. Zabývá se statickou a dynamickou analýzou drážních staveb, návrhem nových konstrukcí a výrobků pro tyto stavby. Řeší též otázky managementu stavební činnosti a údržbových prací.

Cílem je dosáhnout vyšší rychlosti, objemu přepravy, bezpečnosti, jízdního komfortu a dostupnosti drážní dopravy při současném snížení energetické náročnosti, spotřeby přírodních zdrojů a dopadů na životní prostředí.

WP3: Mosty – efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

WP3 je zaměřen na řešení praktických problémů souvisejících s výstavbou, údržbou a rekonstrukcemi mostů.

Pro stávající konstrukce je cílem tvorba vyspělých metodik pro diagnostiku, údržbu, opravy a rekonstrukce mostů. Vyvinuty budou i nové materiály vhodné pro opravy a rekonstrukce.

V případě nových mostů výzkumné aktivity směřují k vývoji pokročilých konstrukčních systémů (např. hybridních mostů), detailů, materiálů (vysokohodnotný beton a vysokopevnostní jemnozrnná ocel) a metod výstavby.

WP4: Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická řešení

Balíček je zaměřen na zvyšování bezpečnosti při výstavbě tunelů, na spolehlivý návrh tunelu z hlediska funkce, bezpečnosti a nákladů. S tím souvisí i rozvoj nových technologií výstavby ostění a přístupů k návrhu vozovek a pevných jízdních drah v tunelech.

Hlavními cíli jsou optimalizace tunelovacích metod, zvýšení bezpečnosti při ražbách a návrh ostění s definovanou životností za přiměřených nákladů. Pro tunelová ostění a pevné jízdní dráhy je snahou vyvinout nové materiály s cílenými vlastnostmi.

WP5: Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

Veškeré aktivity pracovního balíčku směřují k podpoře snižování vlivů dopravy a dopravních staveb na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Pracovní balíček hledá odpovědi na otázky modelování vlivu dopravy na životní prostředí, měření znečištění ovzduší nebo omezování hlukové zátěže a vibrací. Zaměřuje se na využití lokálně dostupných materiálů, stavebních odpadů a vedlejších produktů průmyslové a energetické výroby v dopravním stavitelství.

WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

Pracovní balíček postihuje významné aspekty, které mají vliv na bezpečnost objektů dopravní infrastruktury s využitím moderních nástrojů dynamického online sledování a nových směrů diagnostiky.

Řeší se monitorování zatížení jednotlivých objektů (především vážení vozidel za pohybu) a jejich technického stavu. Z hlediska jednorázové diagnostiky prováděné v pravidelných intervalech jsou objektem zájmu hlavně nové systémy, které vyhodnocují změny na povrchu objektů a v jejich okolí a nedestruktivní diagnostické metody, které umožňují měření za vyšších rychlostí pojezdu měřicích vozidel. Zvláštní pozornost je věnována problematice požárů v tunelech.

WP7: Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

Sedmý balíček se orientuje na technické, ekonomické a environmentální otázky dopravní infrastruktury, primárně ve fázi projektového cyklu stavby.

Cílem je zlepšení stávajících systémů řízení dopravní infrastruktury na základě plánovacích strategií, operačních scénářů, metodických manuálů, analýz rizik a finančních toků. Balíček integruje informace z oblasti pozemních komunikací, mostů, kolejových spodků, tunelů a poskytuje predikční a hodnotící nástroje pro oceňování nákladů životního cyklu (LCCA).

WP8: Řízení projektu a diseminace

Balíček je zaměřen na koordinaci a řízení problémů vzniklých při řešení projektu CESTI. Zajišťuje administraci a technickou podporu projektu.

 
 
 English