Technické listy 2017

 

WP1

Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností

 

1.01a

Asfaltové směsi s vyšším obsahem pojiva pro podkladní vrstvy (typu "Rich bottom layer")

2017_WP1_TL1_01a.pdf

1.01b

Porovnání vlastností asfaltových směsí typu RBL s různými druhy asfaltového pojiva

2017_WP1_TL1_01b.pdf

1.01c

Hodnocení tuhosti asfaltových směsí typu VMT vyrobených na různých obalovnách včetně účinku stárnutí

2017_WP1_TL1_01c.pdf

1.02

Ověření účinnosti nízkoteplotní přísady Evotherm

2017_WP1_TL1_02.pdf

1.03

Digitální analýzy obrazu jako možný nástroj pro přesné stanovení přilnavosti mezi asfaltovým pojivem a kamenivem

2017_WP1_TL1_03.pdf

1.04a

Využití zkoušky odolnosti asfaltové směsi proti vzniku a šíření mrazové a únavové trhliny

2017_WP1_TL1_04a.pdf

1.04b

Parametry ovlivňující funkční zkoušku opakovaného zatížení a odlehčení u asfaltových pojiv

2017_WP1_TL1_04b.pdf

1.05

Posouzení tuhosti a odolnosti proti šíření trhliny asfaltové směsi s přísadou Butacit a porovnání s variantami asfaltové směsi vyztužené vlákny

2017_WP1_TL1_05.pdf

1.06

Nové typy betonů pro CB kryty vozovek s využitím směsných cementů a vedlejších energetických produktů

2017_WP1_TL1_06.pdf

1.07

Spojitě vyztužené cementobetonové kryty

2017_WP1_TL1_07.pdf

1.08

Monitoring a zpřesnění metodik pro sledování rozpínavých reakcí

2017_WP1_TL1_08.pdf

1.09

Materiálové alternativy směsí recyklovaných za studena s aplikací mechanicky aktivovaného betonového recyklátu

2017_WP1_TL1_09.pdf

1.10

Nízkoteplotní asfaltová směs typu ACL 16+ s vyšším obsahem R-materiálu (40 - 60 %)

2017_WP1_TL1_10.pdf

1.11

Ověření využitelnosti aktivovaných fluidních popílků ve směsi recyklace za studena – zkušební úsek

2017_WP1_TL1_11.pdf

1.12

Experimentální poznatky s uplatněním vícenásobně recyklovaného R-materiálu v asfaltové směsi typu SMA

2017_WP1_TL1_12.pdf

1.14

Informační modelování staveb ve Velké Británii

2017_WP1_TL1_14.pdf

1.15

Full-scale model vozovky a jeho využití při simulaci užitného chování podloží a podkladních vrstev vozovky

2017_WP1_TL1_15.pdf

1.16a

Rozšířené stanovení vlastností asfaltových směsí v oboru nízkých teplot pomocí 3PB zkoušky jako podklad pro simulace degradačního chování

2017_WP1_TL1_16a.pdf

1.16b

Viskoelastické chování směsí recyklovaných za studena na příkladu komplexního dynamického modulu

2017_WP1_TL1_16b.pdf

1.17

Porovnání nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí typu ACO 11+ a ACL 16+ s obsahem R-materiálu zkouškou „TSRST“ dle ČSN EN 12697- 46

2017_WP1_TL1_17.pdf

1.18

Dynamické složky kolového zatížení v CB vozovce (MKP)

2017_WP1_TL1_18.pdf

1.19

Katalog poruch odvodnění pozemních komunikací a řešení pro specifické problémy odvodnění 

2017_WP1_TL1_19.pdf

1.20

Specifikace a ověření systémů inovativních řešení odvodnění – možnosti uplatnění geokompozitní drenáže

2017_WP1_TL1_20.pdf

WP2

Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

 

2.01

Stanovení modulu pružnosti popílkového stabilizátu v konstrukci železničního spodku

2017_WP2_TL2_01.pdf

2.02a

Statická a dynamická analýza průhybu koleje

2017_WP2_TL2_02a.pdf

2.02b

Statické a dynamické analýzy na výhybkách a konstrukčních prvcích výhybek

2017_WP2_TL2_02b.pdf

2.03

Sledování zkušebního úseku Rohatec

2017_WP2_TL2_03.pdf

2.04

Analýza výluk na jednokolejných tratích SŽDC

2017_WP2_TL2_04.pdf

2.05

Instrumentované zarážecí soutyčí přístroje pro těžkou dynamickou penetrační zkoušku typu DPH

2017_WP2_TL2_05.pdf

2.06

Důležité parametry pro návrh železničního spodku na tratích rychlých spojení v ČR

2017_WP2_TL2_06.pdf

2.07

Vývoj vysokorychlostní výhybky. Manipulace s výhybkovými díly. Ovládání a řízení výhybky.

2017_WP2_TL2_07.pdf

2.08

Metodika sledování a hodnocení periodických vlnovitých vad pojížděné plochy kolejnice

2017_WP2_TL2_08.pdf

2.09

Pevná jízdní dráha

2017_WP2_TL2_09.pdf

WP3

Mosty - efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

 

3.02a

Řešení bariérového integrátoru u protihlukových zdí na mostech i mimo ně

2017_WP3_TL3_02a.pdf

3.02b

Opravy železničních mostů s využitím UHPFRC nabetonávky

2017_WP3_TL3_02b.pdf

3.03

Přímo pojížděná mostovka z vláknobetonu

2017_WP3_TL3_03.pdf

3.04a

Klasifikace závad mostů pozemních komunikací

2017_WP3_TL3_04a.pdf

3.04b

Řešení dobetonávky dilatačních závěrů, kde beton tvoří zároveň pojížděnou část vozovky

2017_WP3_TL3_04b.pdf

3.05a

Spřažené konstrukce z FRP a vysokohodnotného betonu

2017_WP3_TL3_05a.pdf

3.05b

Skořepinový  mostní  nosník  Omega – dlouhodobé sledování

2017_WP3_TL3_05b.pdf

3.05c

Prefabrikovaný nosník z UHPC jako náhrada tuhých vložek

2017_WP3_TL3_05c .pdf

3.05d

Vliv postupu betonáže na mechanické vlastnosti UHPFRC

2017_WP3_TL3_05d.pdf

3.06

Optimalizace zábradelních panelů z UHPC a jejich konkrétní realizace

2017_WP3_TL3_06.pdf

3.07

Rekonstrukce Žďákovského mostu

2017_WP3_TL3_07.pdf

3.08a

Výstavba spřažených ocelobetonových mostů za pomoci prefabrikovaných panelů tvořících mostovku

2017_WP3_TL3_08a.pdf

3.08b

Řešení ztraceného bednění u spřažených konstrukcí pomocí tenkostěnných vláknobetonových desek s hybridní výztuží

2017_WP3_TL3_08b.pdf

3.09

Nástroj pro optimalizaci spřažených ocelobetonových mostů

2017_WP3_TL3_09.pdf

3.10

Využitelnost nového typu vlákno-pryžové granule při vyztužování a modifikaci asfaltové směsi

2017_WP3_TL3_10.pdf

3.11a

Chování systému přímého upevnění DFF 300 v interakci s mostem

2017_WP3_TL3_11a.pdf

3.11b

Chování ERS systému v interakci s mostem

2017_WP3_TL3_11b.pdf

3.11c

Vliv vnitřního pnutí na únosnost kolejnice

2017_WP3_TL3_11c.pdf

3.12

Hodnocení mostů pro VRT tratě z hlediska LCC a LCA

2017_WP3_TL3_12.pdf

3.13a

Numerická analýza při navrhování mostů – kroucení

2017_WP3_TL3_13a.pdf

3.13b

Numerické predikce chování svařovaných předpjatých táhel

2017_WP3_TL3_13b.pdf

3.14a

Kritéria pro optimální volbu konstrukce nového mostu

2017_WP3_TL3_14a.pdf

3.14b

Vlečená přechodová deska integrovaných mostů (ověřená technologie)

2017_WP3_TL3_14b.pdf

3.15a

Dlouhodobé sledování lávky pro pěší z UHPC přes Opatovický kanál

2017_WP3_TL3_15a.pdf

3.15b

Monitoring spřažených ocelobetonových konstrukcí - most F211 na dálnici D8

2017_WP3_TL3_15b.pdf

3.15c

Monitoring spřažených ocelobetonových konstrukcí - most Trenčín

2017_WP3_TL3_15c.pdf

WP4

Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická

 

4.01

Příprava TP – minimalizace rizik při výstavbě tunelů

2017_WP4_TL4_01.pdf

4.02

Experimentální ověření stříkaného drátkobetonu pro tunelové ostění

2017_WP4_TL4_02.pdf

4.03

Technické podmínky pro vodonepropustné betonové konstrukce – část 3

2017_WP4_TL4_03.pdf

4.06

Monitoring tunelů

2017_WP4_TL4_06.pdf

4.07

Aplikace tunelových propojek při spojení segmentového ostění pomocí injektovaných trnů

2017_WP4_TL4_07 .pdf

4.08

Výhody a nevýhody asfaltových krytů a jejich použití v dlouhých dálničních tunelech, vývoj a jejich implementace do technických předpisů

2017_WP4_TL4_08.pdf

4.09

Příprava na ověření technologie PJD v tunelu Ejpovice

2017_WP4_TL4_09.pdf

4.10

Ochrana povrchu tunelového ostění nanomembránou

2017_WP4_TL4_10.pdf

4.11

Požární opatření z hlediska konstrukce ostění

2017_WP4_TL4_11.pdf

WP5

Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

 

5.01

Ověření možnosti využití programu GEMIS pro tvorbu kalkulátoru uhlíkové stopy

2017_WP5_TL5_01.pdf

5.02

Zavedení produktových toků asfaltu

2017_WP5_TL5_02.pdf

5.03

Ověření možného využití existujících LCA programů pro tvorbu zjednodušeného komplexního nástroje analýzy životního cyklu staveb dopravní infrastruktury

2017_WP5_TL5_03.pdf

5.04

Změny hlukově absorbčních vlastností silničních povrchů a vliv čištění povrchů na zlepšení negativních dopadů hluku na životní prostředí

2017_WP5_TL5_04.pdf

5.05

Ověření akustické stálosti nízké protihlukové clony po čtyřech letech od výstavby

2017_WP5_TL5_05.pdf

5.06

Analýza účinnosti akustických absorbérů na pevné jízdní dráze

2017_WP5_TL5_06.pdf

5.07

Rozšíření databáze odpadních a druhotných surovin využitelných v oblasti infrastruktury

2017_WP5_TL5_07.pdf

5.08

Uvolňování kontaminantů do vod při znovuvyužití asfaltových R-materiálů

2017_WP5_TL5_08.pdf

5.09

Znečištění ovzduší a vody - měřicí postupy. Kontaminace životního prostředí v okolí komunikací.

2017_WP5_TL5_09.pdf

5.10

Dlouhodobá měření koncentrací škodlivin v ovzduší a emisí vozidel v reálném provozu

2017_WP5_TL5_10.pdf

5.12

Modelové hodnocení záměrů – sjednocení postupů a datových podkladů

2017_WP5_TL5_12.pdf

5.13

Stanovení ekologických standardů

2017_WP5_TL5_13.pdf

WP6

Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

 

6.02

Analýza způsobů lokalizace měření proměnných parametrů vozovek

2017_WP6_TL6_02.pdf

6.03

Technicko-ekonomické srovnání NDT metod - vozovky

2017_WP6_TL6_03.pdf

6.05

Aplikace nových a progresivních diagnostických metod

2017_WP6_TL6_05.pdf

6.07

Možnosti vážení nadměrných nákladů pro účely schválení jejich přepravy na pozemních komunikacích

2017_WP6_TL6_07.pdf

6.09

Dlouhodobé sledování vozovek

2017_WP6_TL6_09.pdf

6.10

Nový systém na ochranu tunelů a mostů proti poškozování vjíždějícími vozidly

2017_WP6_TL6_10.pdf

6.11

Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury

2017_WP6_TL6_11.pdf

6.12

Strategie bezpečné evakuace posádek vozidel při požárech v tunelech

2017_WP6_TL6_12.pdf

WP7

Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

 

7.01

Metodika pro realizaci kritérií nákladů životního cyklu v průběhu přípravných a realizačních prací

2017_WP7_TL7_01.pdf

7.03

Aplikace bayesovských hierarchických modelů při odhadu rizika spojeného s výstavbou tunelů

2017_WP7_TL7_03.pdf

7.04

Rozšíření pravděpodobnostního modelu pro predikci rizika požáru v silničních tunelech

2017_WP7_TL7_04.pdf

7.06

Termo-mechanické simulace desky CB krytu

2017_WP7_TL7_06.pdf

WP8

Řízení projektu a diseminace

 

8.01

Koordinace pracovních balíčků a účastníků projektu. Organizace schůzí výborů projektu a schůzí CESTI Users Group. Příprava periodických zpráv a průběžná komunikace s TAČR.

2017_WP8_TL8_01.pdf

8.04

Organizace konference BESTInfra 2017. Publikace výsledků projektu na konferencích, seminářích a v odborných periodikách.

2017_WP8_TL8_04.pdf