INTRANET
 
 

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Projektový manažer odpovídá za řešení projektu. Zajišťuje vnitřní komunikaci v rámci Centra i komunikaci s poskytovatelem podpory (TAČR) a veřejností.

Tajemník centra zajišťuje denní řízení projektu. Má na starosti administrativní stránku projektu. Poskytuje potřebnou podporu projektovému manažerovi, výborům i účastníkům projektu.

Řídící výbor je zodpovědný za rozhodování ve vztahu k realizaci aktivit projektu. Řeší koncepční a strategickou agendu i případné spory mezi účastníky projektu.

Průmyslový výbor je poradním orgánem Řídícího výboru. Dohlíží na to, aby výsledky projektu byly využitelné pro členy konsorcia i pro stavebnictví jako celek.

Vědecký výbor je poradním orgánem Řídícího výboru. Jeho hlavním úkolem je dohlížet na výzkumné a technické záležitosti projektu a zajistit, že výsledky budou mít vysokou odbornou úroveň a budou předkládány v souladu s časovým plánem.

Pracovní balíčky jsou logicky ucelené části projektu, ve kterých účastníci řeší jednotlivé výzkumné úkoly. Mezi jednotlivými balíčky existuje vzájemná propojenost zajišťující komplexní využití získaných poznatků.

Účastníci projektu se v rámci jednotlivých pracovních balíčků podílejí na řešení výzkumných aktivit a financování projektu. Delegují své zástupce do výborů projektu.

 
 
 English