INTRANET
 
 

Železniční pražec
Užitný vzor CZ 26250 U1
Zapsán: 16. 12. 2013
Majitel: Skanska a.s.
Původce: František Kozel
RIV/26271303:_____/13:#0000001

Předmětem ochrany je prefabrikovaný předpjatý železobetonový pražec, který se skládá ze dvou koncových částí šestibokého průřezu a čtyřboké střední spojovací části. DSvým tvarem a uspořádáním výztuže odstraňuje nevýhodu doposud používaných jednodílných předpjatých pražců, která spočívá v obtížnosti jejich vyjímání z formy vedoucí až k jejich poškození.

Mostovkový panel
Užitný vzor CZ 25581 U1
Zapsán: 24. 6. 2014
Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Původce: Martin Vovesný, Pavel Ryjáček
RIV/68407700:21110/13:00206177

Předmětem ochrany je mostovkový panel vyrobený z plastů vyztužených vlákny skelnými nebo uhlíkovými, případně jejich kombinací tak, aby bylo dosaženo požadovaných mechanických vlastností. Pojivem je nejčastěji polyesterová pryskyřice, možné je použít i pryskyřici vinylesterovou nebo epoxidovou. Mostovkový panel se ukládá na nosnou ocelovou konstrukci nerezovými příchytkami. Toto inovativní řešení díky nízké hmotnosti umožňuje snadnou manipulaci a rychlou montáž a zároveň dosahuje dlouhé životnosti. Výhodou je přímé odvodnění mostovky, čímž je zaručena protiskluznost a eliminováno namrzání. Najde uplatnění nejen pro mosty trvalé, ale zejména dočasné případně i pohyblivé.

Uspořádání podpražcových podložek u železničních výhybek tvaru 1:9-300 s přechodovou oblastní před žlabovými pražci
Užitný vzor CZ 28 265 U1
Zapsán: 2. 6. 2015
Majitel: Vysoké učení technické v Brně
Původce: Otto Plášek, Miroslava Hruzíková

Užitný vzor specifikuje uspořádání podpražcových podložek různých tuhostí tak, aby byla homogenizována svislá tuhost kolejové jízdní dráhy po délce výhybky J60-1:9-300 a v přilehlé koleji.

Závěs měřicího kola dynamického měřicího zařízení TRT na měření součinitele podélného tření povrchu vozovky
Užitný vzor CZ 29379 U1
Zapsán: 16.4.2016
Majitel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Původce: Josef Stryk, Pavel Rusňák, Leoš Nekula, Jan Sobek

Nové řešení odstraní veškeré nevýhody současného stavu zavěšení měřicího kola dynamického měřicího zařízení TRT. Je zrušen paralelogram, brzdný mechanismus již není přímo na ose měřicího kola, ale je umístěn ve vozidle. Řešení závěsu nyní umožňuje takový zdvih měřicího kola, že při transportu měřicího zařízení je celé bezpečně schované uvnitř vozidla a spouštěcí otvor je uzavřen tak, aby do vozidla se nemohla dostávat nečistota a voda. Novým řešením bylo dosaženo toho, že závěs měřicího kola nevyžaduje žádnou nebo jen minimální údržbu a jeho životnost se několikanásobně prodlouží. Získání užitného vzoru se předpokládá v první polovině roku 2016.

Automatizované zařízení pro ovládání dvoukanálového georadaru
Užitný vzor CZ 28268 U1
Zapsán: 2. 6. 2016
Majitel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Původce: Radek Matula, Josef Stryk, Karel Pospíšil

Předmětem užitného vzoru je zařízení pro diagnostiku dvoukanálovým georadarem se zaměřením na přesné zajištění rychlosti šíření elektromagnetického signálu zkoumaným prostředím (zejména vrstvami vozovky a betonovými vrstvami). Využívá se rychlého a přesného automaticky řízeného oddalování vysílače a přijímače georadaru.

Filigránový nosník pro mostní konstrukce
Užitný vzor CZ 27922 U1
Zapsán: 10. 3. 2015
Majitel: Eurovia CS. A.s.
Původce: Jan Komanec, Jan Veselý, Marika Menšíková, Petr Klimeš

Filigránový nosník pro mostní konstrukce je tvořen panelem ztraceného bednění s prostorovou výztuží (ocelovými žebříčky) osazeným na podpěrném nosníku přes celou šířku příčného řezu desky mostní konstrukce. V části uložení na podpěrný nosník je filigránový nosník na jednom či více místech přerušen, což umožňuje jeho zmonolitnění s podpěrným nosníkem. Filigránový nosník lze připravit pro celou šířku příčného řezu mostní konstrukce včetně konzol. Užitný vzor přímo navazuje na ověřenou technologii „Filigránové panely ztraceného bednění“, která byla vytvořena jako jeden z výsledků projektu v roce 2014

Skládaná opěrná zeď
Užitný vzor CZ 28 692 U1
Zapsán: 6. 10. 2015
Majitel: SMP, a.s.
Původce: Vladimír Brejcha, Antonín Brnušák, Magdalena Dudíková, Jiří Peřina

Technické řešení se týká vláknobetonových prefabrikátů, ze kterých je možné snadno skládat opěrné zdi. Ty je možné i opatřit také zemními kotvami. Vláknobetonové prefabrikáty využívající polypropylenová vlákna mají tvar žlabu, k jehož lícové části je připevněno čelo o délce větší než je šířka žlabu, přičemž vnitřní prostor žlabu je při výstavbě vyplněn náplní. Pohledové čelo může být opatřeno kamennými deskami. Stěny žlabu jsou subtilní o tl. Cca 60 mm, jejich tvar je kónický pro snadné vyjímání prefabrikátů z formy. Řešení představuje úsporu hmotnosti a spotřebovaného materiálu.

Zařízení pro stabilizaci měřičských bodů geodetických sítí
Užitný vzor CZ 29132 U1
Zapsán: 8. 2. 2016
Majitel: CCE Praha, spol. s r.o., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Původce: Jaroslav Pohan, Jan Pruška

Cílem technického řešení je takové uspořádání pro stabilizaci měřičských bodů geodetických sítí, zejména v oblasti budování technické infrastruktury, které umožňuje získání potřebné stabilizace při současném snížení až odstranění pravděpodobnosti svislé deformace polohy a výšky měřicích bodů.

Městská protihluková stěna
Užitný vzor CZ 29 893 U1
Zapsán: 18. 10. 2016
Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze, MONTSTAV CZ, s.r.o.
Původce: Martin Lidmila, Ondřej Bret, Karel Šafner

Podstatou technického řešení je městská protihluková clona sestávající ze vzájemně spojených dílců, kde každý dílec je tvořen pevným výztužným rámem vyplněným jádrem tvořeným plnivem a na něm uspořádanou vnější akusticky pohltivou vrstvou z pojeného gumového granulátu. Dílce mají mezi sebou přesah a tvoří kompaktní protihlukovou stěnu.
Městská protihluková stěna je v případě potřeby jednoduše rozebíratelná.

Akustický stavební prvek
Průmyslový vzor 36846
Zapsán: 14. 10. 2016
Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze, MONTSTAV CZ, s.r.o.
Původce: Ondřej Bret, Martin Lidmila

Průmyslový vzor úzce souvisí s užitným vzorem „Městská protihluková stěna“. Formou průmyslového vzoru byla provedena ochrana vzhledu povrchu městské protihlukové clony a celkového tvaru dílce.

Prefabrikovaný nosník pro spřažené mostní konstrukce
Užitný vzor CZ 29 825 U1
Zapsán: 27. 9. 2016
Majitel: EUROVIA CS a.s.
Původce: Petr Jedlinský, Jan Komanec, Michal Sýkora

Technické řešení se týká prefabrikovaných předpjatých nosníků pro spřažené betonové mostní konstrukce silniční nebo dálniční. Prefabrikát má charakter tenkostěnné skořepinové konstrukce ve tvaru písmene U s přírubou (tzv. omega nosník) nebo bez příruby a má funkci samonosného ztraceného bednění. Skořepina je vyrobena z vysokohodnotného betonu. Nový typ prefabrikátu umožňuje snížit hmotnost až na třetinu hmotnosti stávajících prefabrikátů, což radikálně snižuje nároky na přepravní a manipulační prostředky a umožňuje využití technologie i na stavbách s obtížnou dostupností pro těžkou mechanizaci. Použití vysokohodnotného betonu na povrchovou vrstvu konstrukce zajistí její dlouhou životnost.

Výplňový panel zábradlí
Užitný vzor CZ 30 027 U1
Zapsán: 22. 11. 2016
Majitel: SKANSKA a.s.
Původce: Jan Komanec, Bohuslav Slánský, Stanislav Ševčík, Jiří Kolísko

Technické řešení se týká výplňového panelu zábradlí z vysokohodnotného betonu vyztuženého drátky. Vyvinutý panel je lehký (tloušťka pouze cca 3 cm, vylehčení panelu otvory), únosný, výborně odolává povětrnostním vlivům a je nenáročný na údržbu. První panely byly osazeny na lávku z vysokohodnotného betonu přes Opatovický kanál.
Užitný vzor měl být podle harmonogramu projektu vytvořen do konce roku 2018, avšak v souvislosti s probíhající realizací lávky z UHPC byl vývoj urychlen a podařilo se získat užitný vzor již v roce 2016.

Zařízení pro stabilizaci měřičských bodů geodetických sítí
Užitný vzor CZ 29 132 U1
Zapsán: 8.2.2016
Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Původce: Jaroslav Pohan, Jan Pruška

Byl vytvořen nový způsob stabilizace bodů lokálních geodetických sítí, který stabilizuje body sítě pomocí tzv. zemních vrutů. Využití se předpokládá zejména na přírodních plochách v oblastech budování dopravní infrastruktury. Nově navržená stabilizace bodů se vyznačuje tím, že je podstatně rychleji proveditelná a lze ji i jednoduchým postupem odstranit, pokud je toto požadováno např. ve stavebním povolení. Další podstatné zlepšením oproti stávajícímu provedení stabilizace měřičských bodů spočívá v odstranění mokrého procesu při jejím budování a možnosti okamžitého měření (není nutné čekat na získání potřebné pevnosti betonu). Z hlediska ekonomického je nové řešení stabilizace bodů pomocí zemních kotev výhodné i s ohledem na nižší pořizovací náklady.

Pojivo na bázi minerálního aktivovaného materiálu

 

Přihláška užitného vzoru týkajícího se pojiva na bázi minerálního aktivovaného materiálu je hotova a připravena k podání na Úřadu průmyslového vlastnictví. Podání proběhne v únoru 2019, stanovisko ÚPV lze očekávat v horizontu 6 měsíců.

 

Tenkostěnné vláknobetonové desky s hybridní výztuží pro ztracené bednění

Užitný vzor CZ 30 2018 U1

Zapsán: 27.12.2016

Majitel: SMP CZ a.s.

Původce: Vladimír Brejcha, Antonín Brejcha, Josef Novák

 

Předmětem užitného vzoru je prvek ztraceného bednění, který se umísťuje na nosníky spřaženého mostu. Prvek je vyroben z vláknobetonu s polypropylenovými vlákny, která mohou být výhodně doplněna hybridní výztuží tvořenou čedičovou sítí. Lze tak minimalizovat tloušťku krycí vrstvy až na 8 mm, přičemž u panelů s klasickou ocelovou betonářskou výztuží je potřebná tloušťka krytí 45 mm. Hlavní výhodou je výrazné snížení hmotnosti prvků, které jsou pak manipulovatelné bez použití těžké zvedací techniky.

 

Bariérová zvuková clona

Užitný vzor CZ 29 932 U1

Zapsán: 31.10.2016

Majitel: SMP CZ a.s., AVENTON s.r.o.

Původce: Vladimír Brejcha, Michal Šitich, Josef Žikovský

 

Vyvinutá bariérová zvuková clona je prvek, který způsobuje difrakci a absorpci zvukových vln a tím umožňuje snížit výšku protihlukové stěny při zachování všech účinků na snížení hluku nebo naopak zvýšit účinky na snížení hluku při stejné výšce stěny. Sestává ze svislé stěny, které je opatřena šikmým prvkem (úhel od vodorovné 20 – 60°) způsobujícím difrakci a absorpci zvuku při vrcholu stěny.

 

Protihlukový panel

Užitný vzor CZ 32 117 U1

Zapsán: 2.10.2018

Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Iva Broukalová, Josef Fládr

 

Užitný vzor se týká návrhu protihlukového panelu s kombinovanou funkcí a inovativním použitím recyklovaného materiálu. Sendvičový panel má jednu vrstvu z vyztuženého hutného betonu, která je nosná a plní funkci odrazivou, a vrstvu z mezerovitého vláknobetonu z recyklovaného betonového kameniva, která je zvukově pohltivá.

Dosud používané protihlukové betonové panely jsou křehké a při jejich skladování, dopravě a manipulaci dochází k poškození, otlučení rohů. Tato mechanická poškození jsou eliminována při použití mezerovitého vláknobetonu. Další předností tohoto řešení je uplatnění stavebního demoličního odpadu, minimalizace množství cementu a přísad do betonu, což je v souladu s principy udržitelné výstavby. Po skončení životního cyklu je panel dobře recyklovatelný, mezerovitý beton lze drtit, separovat výztuž a rozdrcený beton znovu využít.

 

Srdcovka se zkráceným odlitkem monobloku

Užitný vzor CZ 32 029 U1

Zapsán: 30.07.2019

Majitel: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, CZ

Původce: Zdeněk Šnajdr, Marek Smolka, Petr Mucha, Jan Vykydal

 

Pevné srdcovky jsou vůbec jedny z nejvíce dynamicky namáhaných součástí železničního svršku. Vzhledem k tomu vzniká v pevných srdcovkách celá řada poruch, které vedou ke údržbovým zásahům nebo v dalších stádiích až k výměně srdcovky. Poruchy to mohou být jak na pojížděných plochách (ojetí, vady mikrogeometrie), tak rovněž může mít dynamické namáhání vliv na celou oblast srdcovky projevující se až rozpadem geometrických parametrů koleje. Každá inovace v srdcovkách, která buď vede k snížení dynamického namáhání nebo delší životnosti namáhaných prvků je velkým přínosem.

V současné době se hojně používají srdcovky tzv. zkrácený monoblok. Tato konstrukce se používá nyní zejména u srdcovek typu ZMB3. Konstrukční uspořádání zkráceného monobloku přináší výhody úplných monoblokových srdcovek ve smyslu zmonolitnění a mechanické, statické i dynamické určitosti konstrukce, jejíž nosnou část v místě přechodu kol železničních vozidel přes žlábek zajišťuje monolitický odlitek, a to při zachování výhody zkráceného monobloku ve smyslu úspor drahého odlitkového materiálu a zjednodušení jeho výroby, tj. zkrácení délky odlitku a tím i snížení energetické náročnosti na jeho výrobu, omezení slévárenských vad a nákladů na rovnání a dalších souvisících výrobních nákladů. Tyto výhody do značné míry získává srdcovka se zkráceným odlitkem monobloku, nerozebíratelně spojeným na jedné straně srdcovky před začátkem odlitku monobloku se dvěma kusy přípojných kolejnic a na straně druhé je nerozebíratelně spojen v místě nejširší části hrotu odlitku monobloku s hrotovými kolejnicemi, přičemž hrotové kolejnice jsou před nerozebíratelným spojením s odlitkem monobloku vzájemně rozebíratelně spojeny vysokopevnostními šrouby, příložkami a vložkami, které se s výhodou opírají pouze ve spodní části hlavy hrotových kolejnic a horní části paty hrotových kolejnic. Je výhodné, že hrotové kolejnice jsou po celé délce styčné plochy nerozebíratelně spojeny čelním svarem z důvodu soudržnosti při následném nerozebíratelném spojení s odlitkem monobloku. Dále se jeví výhodné, že oboustranné křídlové kolejnice tvořící výběhy žlábků z odlitku monobloku jsou rozebíratelně spojeny s částí odlitku monobloku vysokopevnostními šrouby a s částí hrotových kolejnic vysokopevnostními šrouby přes vložky a příložky, které se společně opírající pouze o spodní část hlavy a horní část paty křídlových kolejnic a současně se opírající pouze o spodní část hlavy a horní část paty hrotových kolejnic. Jeví se výhodné, že hlavy křídlových kolejnic jsou z boční strany slícovány s vnějšími bočními stěnami odlitku monobloku opracováním rovnoběžně ve svislém směru.

Další podrobnosti jsou uvedeny v listině užitného vzoru č. CZ 33029 U1.


 
 
 English